Bezig met cursustraject
Les 1 van 0
Bezig met cursustraject

Bijlage 6: De HAM-code

Reinigen en desinfecteren instrumenten – instrumentenwasmachine 

Reinig en desinfecteer instrumenten met de instrumentenwasmachine las volgt: * volg de gebruiksaanwijzing aan de fabrikant zorgvuldig op * plaats de te reinigen en te desinfecteren instrumenten in het mandje van de machine * voeg het voor de instrumentenwasmachine geschikte reinigingsmiddel toe * start het reinigings- en desinfectieprogramma ( ten minste 5 minuten op 90°C ) * open deur pas als wasprogramma ( inclusief drogen) is beëindigd * neem instrumenten met handschoenen of een gereinigde en gedesinfecteerd pincet of tang uit de machine * inspecteer instrumenten op beschadigingen en roest * berg instrumenten op in een schone lade of kast  

Reinigen instrumenten met ultrasoon reiniger en desinfecteren door onderdompeling

 • Neem bij gebruik van de ultrasoon reiniger in acht : * alleen gesloten laten werken * niet direct of indirect met de vloeistof in contact komen * ultrasoon vloeistof maximaal tot 45°C verwarmen * gebruik de minimaal vereiste hoeveelheid ultrasoon vloeistof volgens gebruiksaanwijzing fabrikant * vul de inwendige tank zodat instrumenten volledig zijn ondergedompeld in een voor ultrasoon reiniging geschikt middel * het apparaat met vloeistof wordt 10 minuten voordat de te reinigen instrumenten worden ingebracht , aangezet om het verse water te ontgassen.(Vers water bevat gassen die de ultrasone werking verminderen ) * dagelijks inwendige tank schoonmaken en vloeistof verversen of vaker wanneer vuil op de bodem zichtbaar is 
 • Reinig instrumenten met ultrasoon reiniger en desinfecteer als volgt : * trek handschoenen aan * plaats draadmandjes met de te reinigen instrumenten in ultrasoon reiniger * temperatuur in tijdsduur conform leveranciersvoorschriften * wanneer de ultrasoon reiniger in werking is , dient deze afgesloten te zijn * neem na volledige doorlopen reinigingsprogramma mandje met instrumenten uit ultrasoon reiniger * spoel instrumenten af met voldoendekoud leidingwater * laat draadmandje met instrumenten goed uitdruipen *neem instrumenten  met nieuwe handschoenen of met reinigde en gedesinfecteerde pincet of tang uit draadmandje en plaats deze in de desinfectiebak met alcohol 70-80% *desinfecteer door instrumenten minimaal 5 minuten volledig onder te dompelen in de desinfectiebak met alcohol 70-80% * neem de instrumenten met handschoenen of reinigde en gedesinfecteerde pincet of tang uit het desinfectiebakje *laat de instrumenten aan de lucht drogen op een schone ( wegwerp)doek * controleer instrumenten op beschadigingen en roest * 
 • Sluit de desinfectiebak na gebruik onmiddellijk om blootstelling aan alcoholdamp te voorkomen 
 • Reinig zacht plastic en rubber niet met ultrasoon reiniger, vanwege verminderde ultrasone werking 

Steriliseren instrumenten – stoomsterilisator (autoclaaf)

 • Reinig instrumenten in de ultrasoon reiniger alvorens ze in de steriliseren 
 • Steriliseer en bewaar gesteriliseerde instrumenten als volgt: * volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant zorgvuldig  op* instrumenten met roestvorming weggooien *  instrumenten zijn droog voordat deze per stuk worden verpakt in laminaatzakjes * seal of plak de laminaatzakjes zodanig dicht dat er altijd een peel- off naad van minimaal 2 cm vrij blijft waarmee de laminaatzakjes later gemakkelijk kunnen worden geopend * houd aan de andere zijde een sealnaad van o,8 cm aan * leg laminaatzakjes op de papierzijde en houd genoeg ruimte tussen ieder laminaatzakje en de wanden van de sterilisator * check de temperatuur en drukmeter op de sterilisator * doorloop het volledig sterilisatieprogramma (inclusief droogprogramma) * neem na afloop van de volledige sterilisatieprogramma de droge gesteriliseerde verpakking voorzichtig uit de sterilisator en voorkom beschadiging van de verpakking * plak een sticker met sterilisatiedatum op de laminaatzijde van de verpakking * bewaar de gesteriliseerde verpakte instrumenten op een droge , schone plek ( bv. In een kast of lade ) * gebruik de door u zelf gesteriliseerde instrumenten binnen 6maanden * hanteer het principe first in , first out ( wat als eerste in geleverd of gesteriliseerd als eerste gebruiken)
 • Berg gesteriliseerde verpakte instrumenten bij transport op in een goed afsluitbare schone kunststof box 

Reinigen en eventueel desinfecteren oppervlakken  

 • Maak voor reiniging ruimtes zo veel mogelijk leeg en ruim pas weer in, als alle oppervlakken helemaal droog zijn 
 • Desinfecteer oppervlakken alleen indien deze verontreinigd zijn met bloed, pus, wondvocht e.d.
 • Desinfecteer een oppervlak door de benodigde alcohol eerst aan te brengen op een tissue. Niet rechtstreeks op het oppervlak aanbrengen
 • Reinig en desinfecteer oppervlakken als volgt: * er is ventilatie * trek handschoenen aan * heel met een wegwerpdoek zoveel mogelijk materiaal (bloed, pus, e.d.) weg.* reinig oppervlek met nieuwe wegwerpdoek met reinigingsmiddel * maak oppervlak droog met nieuwe wegwerpdoek * desinfecteer oppervlek met tissue met alcohol 70 -80% als het oppervlak kleiner is dan ½ m² ( gebruik bij groter oppervlak levert brandgevaar en gezondheidsrisico op ) * desinfecteer met chloortabletten als het oppervlak groter is dan ½ m² * laat oppervlak aan de lucht drogen 
 • Neem bij gebruik van chloortabletten het volgende in acht: * trek handschoenen aan * werk volgens gebruiksvoorschrift van fabrikant * los chloortabletten in koud water op (warm water kan gasvorming veroorzaken) * maak chlooroplossing vlak voor gebruik aan (voor een goede werking) * let op inwerktijd en concentratie van de chlooroplossing (zie gebruiksvoorschrift) * ventileer 
 • Reinig en droog reinigingsmateriaal voor huishoudelijk werkzaamheden dagelijks na de werkzaamheden op juiste wijze en ruim deze op of vervang zo nodig. Was sopdoeken na gebruiken op 60°c 
 • Tijdens het reinigen en desinfecteren wordt geventileerd 

Fysieke belasting  

 • Doe aan taakroulatie bij repeterende en belastende handelingen en houdingen 
 • Wissel statisch belasting (bijvoorbeeld staan) en dynamische belasting (bijvoorbeeld lopen) af
 • Werk in een actieve houding (met rechte rug) 
 • Voorkom het belasten van slecht één heupgewricht 
 • Voorkom langdurig vooroverbuigen 
 • Stem de werkplek (werkhoogte) zoveel mogelijk af op de individuele personen
 • Beperk plaatsgebonden staand werk tot maximaal 1uur aaneengesloten 
 • Houd bij staand werk rekening met: * werkhoogte is 15 cm lager dan ellebooghoogte en pas werktafel hierop aan * werk met voeten iets uit elkaar * met gestrekte onderrug * met borst naar voren * verstap liever dan ver te reiken (bij meer den 50 cm) * verstap ook in plaats van de rug te draaien * schouders loshangend * ellebogen zo mogelijk langs het lichaam * controleer en pas eventueel houding iedere 5minuten aan (beweeg dus lichaam iedere 5 minuten) 
 • Houd bij zittend/lopend werk aan een zittende klant rekening met: * werk dicht bij het lichaam bij veel kijktaken * 20-30 cm onder ooghoogte, bij rechte rug *0-10 cm boven ellebooghoogte * stel hier de behandelstoel op in * gebruik indien mogelijk een verrijdbare stasteun * schouders loshangend * ellebogen zo mogelijk langs het lichaam * controleer en pas eventueel houding iedere 5 minuten aan (beweeg dus lichaam iedere 5 minuten)
 • Gebruik bij zittend werk een goede werkhouding aan. * leg veelgebruikte materialen binnen handbereik
 • Zwangere vrouwen: * tillen maximaal in een handeling gedurende gehele zwangerschap en 3 maanden na de bevalling 10kg, vanaf 20e week 5kg (maximaal 10 keer per dag) en vanaf 30e week 5kg (maximaal 5keer per dag) * vermijden noodzaak tot hurken, knielen, bukken tijdens werk (vanaf 25e week niet meer dan eenmaal per uur bukken, hurken of knielen of staande voetpedalen bedienen) * gebruik vanaf de 25e week bij bediening van voetpedaal een stakruk 

 Werken op locatie 

 • Neem bij werken op locatie mee : *trolley* mobiele freesmotor * ultrasoon reiniger, alcohol 7080% en desinfectiebakje met afsluitbare deksel als reiniging en desinfectie bij klant plaats vindt * voldoende gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten en freesjes * inactiveringsvloeistof en – bak met afsluitbare deksel voor het vervoer van gebruikte instrumenten en freesjes * huid- en wonddesinfectiemiddel * handalcohol * verbandtrommel (in de auto) * hulpmiddel ( wegwerpdoeken, tissue , watten , spatels enz.) * (houder met ) handschoenen * persoonlijke beschermingsmiddel (afhankelijk van droog- of nattechniek )* (loep)lamp* eventueel beensteun * eventueel werkstoel * verlengsnoer * wegwerpmesjes en messencontainertje * producten en materialen nodig bij de behandeling * klantenkaart
 • Werken op locatie: * ongebruikte instrumenten, materialen ect. Liggen in de trolley gescheiden en afgedekt zodat contact met eventueel besmet materiaal niet kan plaatsvinden * buitenkant trolley en freesapparatuur na iedere behandeling desinfecteren met tissue met alcohol 70-80% * reinig en desinfecteer buitenkant trolley na laatste behandeling * trolley minimaal één keer per week vanbinnen en buiten reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en desinfecteren met tissue met alcohol 70-80% 
 • Behandel de instrumenten na gebruik als volgt: * plaats de instrumenten voor vervoer in een inactiveringsvloeistof en reinig en desinfecteer de instrumenten na terugkeer of * reinig en desinfecteer bij de klant met de ultrasoon reiniger alcohol 70-80% 
 • Apparatuur en instrumenten zijn tijdens transport gezekerd in een transportmiddel geplaatst, zodat schuiven onmogelijk is.  

Anamnese, voetonderzoek, behandelplan en beroepsgeheim  

 • Anamnese , voetonderzoek en behandelplan ( voor zover nodig): * neem anamnese af * vul (digitaal) anamnesekaart of vragenlijst  in * noteer eventueel veranderingen op de anamnesekaart als klant eerder geweest is * reinig of desinfecteer u handen en doe handschoenen aan volgens voorschrift * reinig de voeten van de klant * desinfecteer de voeten van de klant met een huiddesinfectiemiddel op systematische wijze * voer voetonderzoek uit * stel behandelplan op en bespreek dit met de klant * bespreek met de klant onderwerpen als : voordelen , risico’s , aantal handelingen , te verwachten resultaat , nazorgen en kosten * geef de klant foldermateriaal mee 
 • Als u niet geregistreerd staat als medisch pedicure of pedicure met aantekeningen diabetisch en/of reumatische voet, verwijs dan, als klant diabetisch mellitus, reuma of andere aandoening met verhoogd risico aan de voet heeft, door naar een geregistreerde collega of arts 
 • De medische pedicure of pedicure met aantekening diabetisch en /of reumatisch voet voert bij klanten met risicovoet anamnese, voet- en beeninspectie, screening, voetbehandelingen en specialistische technieken zoals de nagelregulatie, nagelreparatie, antidruktechnieken en ortheses uitsluitend volgens de richtlijnen uit.
 • De medische pedicure of pedicure met aantekening diabetisch en/of reumatische voet voert volgens de richtlijnen een voetbehandeling, waarbij sprake is van contra-indicaties, alleen uit na verzoek tot behandeling van de verwijzende arts.
 • Neem het beroepsgeheim en de zwijgplicht in acht: * niet met anderen (zorgverleners) over klanten praten, behalve als u hiervoor schriftelijke toestemming van de klant heeft gekregen

* voorkom meeluisteren * misbruik de vertrouwenspositie niet te eigen bate 

Behandeling- voorbereidende werkzaamheden 

 • Werk systematisch en in een vaste volgorde  
 • Bij gebruik van ruimtes voor meerdere disciplines waaronder kapperswerkzaamheden, schoonheidsverzorging, en voetverzorging voert u, met inachtneming van de bijhorende veiligheids- en hygiënenormen, slecht één discipline tegelijkertijd uit 
 • Houd rekening met aan- en uitlooptijden van een behandeling 
 • Bereid een behandeling voor met de volgende stappen ( voor zover nodig): * reinig- indien nodig- de werklade, het blad van de werktafel en de behandel- en werkstoel * zet materialen gereed * alleen klaarleggen wat nodig is * laat de klant plaatsnemen op de behandelstoel * stel behandel- en werkstoel in op gewenste werkhoogte * zet (loep)lamp in de gewenste stand * registreer gegevens op de (digitale) klantenkaart * reinig of desinfecteer handen volgens voorschriften * trek handschoenen aan bij aanvang behandeling 
 • Handel bij gebruik van instrumenten als volgt: * gebruik voor iedere klant een set gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten * gebruik bij werken bij werken in de huid en bij kans op werken door de huis steriele (wegwerp) instrumenten * leg instrumenten op vaste volgorde, binnen handbereik op de werktafel of –lade, met de scherpe kanten van u af * houd bij een behandeling gebruikte instrumenten strikt gescheiden van gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten 
 • Iedere klant krijgt schone (hand)doeken
 • Geef klant indien gewenst een voetenbad zodat ze met gereinigde voeten behandeld worden
 • Geen voetenbad voor risicovoeten
 • Desinfecteer de huid van de klant voor elke behandeling 

Behandeling – eelt, nagels, likdoorn 

 • Risicovoeten worden zo min mogelijk gefreesd, een teveel aan eelt wordt verwijderd met mesje 15-10. De voet wordt alleen kort gepolijst na het snijden. Nat techniek geeft de voorkeur. Een hoorn oplossende behandeling als salicylzuur wordt altijd afgeraden op risico voeten.
 • Let bij het eelt altijd of er een bloeduitstorting onder het eelt aanwezig is. Door de verhoogde planetaire druk is er een vergroot risico van een pre- ulcus.  Wondverzorging dient te gebeuren door een arts of specialist.
 • Neem bij het frezen de volgende maatregelen: * werk volgens de richtlijnen als het om risicovoeten gaat * ventilatie * verantwoorde werkhouding * geschikte rotatiesnelheid * geschikte freesjes * oefen geen kracht uit op het kantstuk * werk boven een voettray of wegwerponderlegdoek * handschoenen * wegwerpmondneusmasker * oogbeschermingsmiddel 
 • Handel bij frezen- nattechniek als volgt:* draag een wegwerpschort, handschoenen, oogbeschermingsmiddel en mondneusmasker * houd bij gebruik van gedemineraliseerd water rekening met de beperkte houdbaarheid na opening * vervang het water in het reservoir ten minste elk dagdeel * reinig en desinfecteer  na iedere behandeling de gebruikte  en klaargelegde freesjes * reinig en desinfecteer oogbeschermingsmiddel na iedere behandeling * reinig en desinfecteer aan het einde van iedere behandeling de buitenkant  van de freesmotor en handstuk * desinfecteer na de laatste behandeling van een werkdag reservoir en leiding met alcohol 70-80% * voorkom tijdens het doorspoelen van de leiding het inademen van de alcohol * deponeer het mondneusmasker en de handschoenen na de behandeling in de afvalemmer * reservoir en leiding zijn aan het einde van de werkdag droog en niet afgesloten in verband met condensvorming 
 • Gebruik bij frezen met de droogtechniek de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: * handschoenen * oogbeschermingsmiddel * wegwerpmondneusmasker 
 • Handel bij frezen- droogtechniek als volgt: * stofzuiging is aanwezig * vervang het stofzakje aan het einde van de werkdag * deponeer het stofzakje in de afvalemmer * reinig en desinfecteer aan het einde van iedere behandeling het handstuk en de buitenkant van de freesmotor 
 • Neem bij vijlen de volgende maatregelen: * ventilatie * verantwoorde werkhouding * wegwerpvijlen of een set gereinigde en gedesinfecteerde vijlen (reinig en desinfecteer die na iedere behandeling) * handschoenen* wegwerponderlegdoek * wegwerpmondneusmasker * oogbeschermingsmiddel 

Behandeling – nageltechniek 

 • bereid nagelreparatie- of prothesebehandeling als volgt voor:* neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen en mogelijkheden van de behandeling * reinig of desinfecteer handen volgens voorschrift * zet materialen gereed op de werktafel * ken de informatie die voor het toegepaste product door de fabrikant/ leverancier beschikbaar is gesteld (o.m. omtrent de samenstelling en de gebruikswijze van de producten) * gebruik een mondneusmasker, handschoenen en oogbeschermingsmiddel  
 • Voer nagelreparatie- of prothesebehandeling als volgt uit: * gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, mondneusmasker en oogbeschermingsmiddel) * gebruik een gereinigde en gedesinfecteerde frezenset * breng nagel producten aan volgens de door de leverancier verstrekte aanwijzingen * ventileer  
 • Rond nagelreparatie- of prothesebehandeling als volgt af: * deponeer gebruikte wegwerpmaterialen in de afvalemmer * reinigt en desinfecteer gebruikte nietwegwerpmaterialen * verricht de algemene afrondende werkzaamheden * geef klant advies over hoe te handelen bij klachten zoals verkleuring van de nagel en pijn * geen voorlichtingsmateriaal mee aan de klant  
 • bereid nagelbeugelbehandeling  als volgt voor: * neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties da wensen en mogelijkheden van de behandeling * reinig of desinfecteer handen volgens voorschrift * zet materialen gereed op de werktafel * ken de informatie die voor het toegepaste product door de fabrikant/leverancier beschikbaar is gesteld ( o.m. omtrent de samenstelling en de gebruiksaanwijzing van de producten-* gebruik mondneusmasker, handschoenen en oogbeschermingsmiddel  
 • Voer nagelbeugelbehandeling als volgt uit: * gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, mondneusmasker en oogbeschermingsmiddel) * gebruik gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten * breng beugel aan volgens voorschrift van de fabrikant
 • Rond nagelbeugelbehandeling als volgt af: * deponeer gebruikte wegwerpmaterialen in de afvalemmer* reinigt en desinfecteer gebruikte niet-wegwerpmaterialen in de afvalemmer * verricht de algemene afrondende werkzaamheden * geef klant advies over hoe te handelen bij klachten zoals verkleuring van de nagel en pijn * geef voorlichtingsmateriaal mee aan de klant. Laat de klant na een week op controle komen, vervolgens iedere 6 weken.
 • Schriftelijk advies aan de klant: Het mag geen pijn doen, roodheid, irritatie of blaartjes veroorzaken. Heeft u minder gevoel in uw voeten laat dan iemand anders controleren. De werking van een orthese of nagelbeugel mag niet hinderlijk zijn in de schoen. Indien er drukplekjes of kleurveranderingen van de huid geconstateerd worden maakt u een afspraak met uw pedicure.

Orthese: pak deze mee als u nieuwe schoenen gaat kopen. De orthese mag iedere avond gereinigd worden en hoeft s nachts niet gedragen te worden.

Nagelbeugel: laat de beugel los maak direct een afspraak. Wilt u nagellak verwijderen gebruik dan een remover zonder aceton.

Behandeling – anti-druk en orthese

 • Bereid toepassing van antidruktechniek als volgt voor: *neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht* bespreek met de klanten op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen en mogelijkheden van de behandeling * reinig of desinfecteer handen volgens voorschrift * zet materialen gereed op de werktafel * ken de informatie die voor het toegepaste product door de fabrikant/leverancier beschikbaar gesteld is (o.m. omtrent de samenstelling en de gebruiksaanwijzing van de producten)
 • Voer antidruktechniek als volgt uit: * gebruik gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten * gebruik het antidrukmateriaal volgens de door de fabrikant geleverde voorschrift 
 • Rond antidruktechniek als volgt af: * deponeer gebruikte wegwerpmaterialen in de afvalemmer * reinigt en desinfecteer gebruikte niet-wegwerpmaterialen * verricht de algemene afrondende werkzaamheden * geef de klant advies over het gebruik van het materiaal en hoe te handelen bij (pijn)klachten * geef voorlichtingsmateriaal mee aan de klant 
 • bereid orthesetechniek als volgt voor : * neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen van de klant en mogelijkheden van de behandeling * reinig of desinfecteer handen volgend voorschrift * zet materialen gereed op de werktafel * ken de informatie die voor het toegepaste product door de fabrikant /leverancier beschikbaar is gesteld (o.m. omtrent de samenstelling en de gebruikswijze van de producten) * leg , indien nodig, een mondneusmasker , handschoenen en oogbeschermingsmiddel klaar  
 • Voer orthesetechniek als volgt uit: desinfecteer en ontvet de huid van de klant * gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij slijpen of frezen van orthese (mondneusmasker en oogbeschermingsmiddel) * gebruik een gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten * gebruik orthesemateriaal volgens de door de fabrikant geleverde voorschrift
 • Rond orthesetechniek als volgt af: * deponeer gebruikte wegwerpmaterialen in de afvalemmer * reinigt en desinfecteer gebruikte niet-wegwerpmaterialen * verricht de algemene afrondende werkzaamheden * geef klant advies over het gebruik van het materiaal en hoe te handelen bij (pijn)klachten * geef voorlichtingsmateriaal mee aan de klant. Laat de klant na een week op controle komen, vervolgens iedere 6 weken.

Behandeling – Lasertherapie

 • Laserapparatuur wordt alleen voor Low Level Laser Therapie toegepast 
 • Informeer regelmatig naar contra-indicaties voor de behandeling met laserapparatuur 
 • Check bij de klant of er contra-indicaties zijn en zo ja, voer dan geen laserbehandeling uit 
 • gebruik van laserapparatuur:* heeft opleiding of cursus gevolgd om met de laserapparatuur te werken *  heeft tijdens de cursus of opleiding geleerd veilig en gezond te werken met de apparatuur * kent de informatie voor het toegepaste product van de fabrikant/leverancier * volgt gebruiksaanwijzing van de fabrikant zorgvuldig op * houdt de behandelingen op de anamnesekaart bij * inspecteert het bij de laser behorende oogbeschermingsmiddel op krassen , haarscheuren en andere beschadigingen * voert de laserbehandeling uit in een ruimte waar op dat moment geen andere behandelingen plaatsvindt
 • Laserapparatuur werkt alleen wanner de deur tot de behandelruimte dicht zit. Aansluiting op het elektriciteitsnet wordt bij het openen van de deur onderbroken 
 • voorbereiding en uitvoering laserbehandeling: * sluit de behandelruimte af en start het apparaat op * reinig of desinfecteer handen volgens voorschrift en doe handschoenen aan* controleer of de huis geschikt is voor de behandeling * neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties  de wensen en mogelijkheden van de behandeling * zet het oogbeschermingsmiddel , ook bij gesloten ogen , op bij de klant , bij uzelf en andere aanwezigen * desinfecteer voor aanvang van de behandeling de koppen met alcohol 70-80% * stel het apparaat in volgens het behandelplan en controleer het vermogen van de installatie * voer de behandeling volgens gebruiksaanwijzing uit 
 • Afronding laserbehandeling: * verricht de algemene afrondende werkzaamheden* reinig en desinfecteer de gebruikte kop(pen) van het apparaat volgens gebruiksvoorschrift * geef de klant advies over hoe te handelen bij klachten * geef voorlichtingsmateriaal mee aan de klant

Behandeling- zolen  

 • aanmeten correctie-/steunzolen (voor zover nodig): * neem anamnese af * reinig of desinfecteer uw handen volgens voorschrift * doe handschoenen aan en vraag of help klant schoenen en/of (steun)sokken uit te trekken * reinig en desinfecteer voeten van de klant * desinfecteer voor start van de behandeling de te gebruiken apparaten , zoals het blauwdrukraam , de fluxan , streometer en podobarscoop met een tissue met alcohol 7080% * voer voetonderzoek uit en maak voetafdrukken * vraag of help klant schoenen en/of 
 • (steun)sokken uit te trekken * klant draagt schoenen wanneer hij/zij naar andere ruimte gaat (nooit op blote voeten) * trek handschoenen uit * informeer de klant over de bevindingen en verwijs indien nodig naar andere discipline * maak vervolgafspraak met de klant * registreer de bevindingen uit het voetonderzoek en de voetafdrukken en zet deze om instructies voor het maken van correctie-/steunzolen
 • vervaardig correctie-/steunzolen als volgt (voor zover nodig): * vervaardig correctie/steunzolen in aparte werkruimte aan de hand van gemaakte instructies met inachtneming van de door de fabrikant geleverde materiaalvoorschriften * gebruik tijdens vervaardigen van correctie-/steunzolen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen , veiligheidsbril en mondneusmasker * informeer de klant tijdens vervolgafspraak over aspecten van de zolen , zoals de gebruikte materialen , de consequenties daarvan, onderhoudsaspecten en wat te doen bij eventuele (pijn)klachten * geef foldermateriaal mee * werk gegevens van de klant bij op (digitale) amnesekaart 
 • Klanten krijgen product gerelateerde voorlichting met schriftelijke informatie over: * gebruiksmogelijkheden van de producten * onderhoud van het aangemeten product

*garantie van het aangemeten product * gemiddelde gebruiksduur van het product 

 • Geef adviezen: * ter verbetering duurzaamheid * ter verbetering draagcomfort * om klachten te voorkomen 
 • gebruik de schuurmachine als volgt :* werk volgens gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies van de schuurmachine * maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen , zoals werkhandschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en mondmasker * draag niet te wijde kleding * houd voldoende afstand van de bewegende delen wanneer machine in werking is * vermijd klemgevaar * hanteer de juiste werkhoogte zodat u rechtop kunt blijven staan en goed zicht heeft op het werk * er is goede schaduwloze verlichting bij de machine * schakel na gebruik bimsmotor, die nauwelijks hoorbaar is , direct uit * vermijd (hand)contact met draaiende schuurband * tijdens reiniging van stoffilter en afvalbak staat de afzuiger uit * creëer optimale afzuigingcapaciteit door niet meer afzuigmonden te openen dan noodzakelijk * zet niet te veel kracht tijdens het schuren waardoor onnodig meer chemische stofdeeltjes kunnen vrijkomen * neem de tijd om rustig en nauwkeurig te schuren en zo de kwaliteit van het product te bevorderen en de risico’s op handletsel te verkleinen 
 • Draag tijdens het verwisselen van stofzakken een stofmasker 
 • verminder blootstelling aan fijnstof door : * materiaal te kiezen dat zo min mogelijk stof veroorzaakt *materiaal zo veel mogelijk op maat te laten aanleveren *werkmethode te kiezen die minder stof verspreidt * gereedschap met goede afzuiging * ventilatie * werkplek regelmatig schoon te maken * het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan stof beperken *periodiek onderhoud van afzuiginstallaties en gereedschap * voorlichting en instructie over fijnstof en preventieve maatregelen * persoonlijke beschermingsmiddelen als voorgaande maatregelen onvoldoende zijn 
 • Beschik naast stofzuiging over lijmdampafzuiging, behalve bij louter toepassing van water gedragen lijmen 
 • Gebruik lijmafzuiging als volgt: * zet lijmafzuiging voor aanvang lijmen aan *leg de te verlijmen onderdelen op het werkblad, daar is de afzuigcapaciteit het grootst * neem de tijd om het lijmen op de juiste wijze en de juiste plek uit te voeren * laat gelijmde onderdelen drogen op het werkblad van de lijmtafel * zet de lijmafzuiging pas uit als de onderdelen verlijmd en droog zijn *sluit de lijmpot en de lijmboy na elke behandeling altijd goed af 
 • Houd oplosmiddelen uit de buurt van werkende machines 
 • Lees altijd voor gebruik van de lijmsoort de aanwijzingen op de bus of verpakking 
 • Gebruik zoveel mogelijk tolueenvrije of -arme lijmen 
 • Maak gebruik van VOS-arme lijmsoorten zoals water gedragen lijmen 
 • Gebruik per lijmsoort een lijmboy 
 • Voorkom of beperk de blootstelling aan geluid boven 85 decibel 
 • Beoordeel het geluidsniveau op elke werkplek en neem maatregelen op in de ree (vuistregel: meet geluid als stemverheffing bij spreken op 1 m afstand nodig is).
 • Breng de geluidsbelasting terug door (in voorkeursvolgorde): * de geluidsbronnen te verminderen * aanschaf van geluidsarme apparatuur of door het aanbrengen van geluidsisolatie * geluid belastende werkzaamheden uit te voeren in een afgesloten werkplek of door zo kort mogelijk met de geluid producerende apparatuur te werken * gehoorbescherming te gebruiken 
 • Arbeidsplaatsen met een geluidsniveau van meer dan 85 decibel zijn duidelijk afgebakend en gemarkeerd met veiligheids- en gezondheidssignalering (lijnen en/of borden) 
 • Machines, gereedschappen en hulpmiddelen, met een geluidsniveau van 85dB (A) of meer, hebben een pictogram met de eis van gehoorbescherming 
 • Gehoorbescherming staat ter beschikking als op een afstand van 1 m stemverheffing nodig is (geluidsniveau hoger dan 80 decibel)
 • Gehoorbescherming biedt een adequate bescherming tegen het aanwezige geluidsniveau 
 • Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen bij een geluidsniveau hoger dan 85 decibel 
 • Stel medewerkers die aan schadelijke geluidsniveaus worden blootgesteld (meer dan 80 decibel), in de gelegenheid periodiek een gehooronderzoek te ondergaan 
 • Geef voorlichting en onderricht aan werknemers die dagelijks blootstaan aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel 

Behandeling- cosmetische voetverzorging

 • Bereid cosmetische voetverzorging als volgt voor: * neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen en mogelijkheden van de behandeling * verricht de algemene voorbereidende werkzaamheden 
 • Voer cosmetische voetverzorging als volgt uit: * werk systematisch in een vaste volgorde * gebruik, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en mondneusmasker) * reinig en desinfecteer de voeten van de klant * voer de behandeling op de juiste wijze uit 
 • Rond cosmetische voetverzorging als volgt af: * deponeer gebruikte wegwerpmaterialen in de afvalemmer * reinigt en desinfecteer gebruikte niet-wegwerpmaterialen * verricht de algemene afgeronde werkzaamheden 
 • Gebruik bij voetencrème/cosmetica: *bij potjes en tubes gereinigde en gedesinfecteerde roestvrije stalen of wegwerpinstrumenten (gebruik niet de vingers om cosmetica uit een potje of van een tube af te halen) * bij vloeistoffen een wegwerpspuit 
 • Na gebruik voetencrème/cosmetica: * de verpakking direct sluiten * gebruide tubes en potjes schoonmaken * gebruikte instrumenten reinigen en desinfecteren; wegwerpinstrumenten wegwerpen in afvalemmer 
 • neem bij paraffine- voetverpakking het volgende in acht :* draag handschoenen * houdt rekening met indicaties en contra-indicaties * u werkt bij risicovoeten volgens de richtlijnen * gebruikt bij voorkeur een paraffinespray en wegwerp-eenpersoons voetverpakking * bij gebruik paraffine in bak, neem dan een klein bakje paraffine met voldoende materiaal voor de behandeling en gebruik schone (wegwerp)kwasten * verwarm de paraffine niet boven 38°c (verbrandingsgevaar) * paraffine niet herbruiken in verband met besmettingsgevaar 
 • bereide paraffine-voetpakkingen voor (afhankelijk van de handelwijze: paraffinespray, wegwerp-eenpersoons voetpakking of bakje met paraffine): * zet materialen gereed: handschoenen, paraffinespray of wegwerp-eenpersoons voetpakking of bakje met verwarmde paraffine op 38°c met kwastje , twee badstof sokken en een voedend product * voorzie behandelstoel aan het voeteinde van schone handdoek * stel behandel- en werkstoel in op gewenste hoogte * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen en mogelijkheden van de behandeling
 • Voer behandeling paraffine-voetpakking als volgt uit (afhankelijk van de werkwijze: paraffinespray of wegwerp-eenpersoons voetverpakking of bakje met paraffine): * reinig of desinfecteer de handen volgens voorschrift * doe handschoenen aan * gebruik een paraffinespray of wegwerp-eenpersoons voetverpakking volgens gebruiksaanwijzing of * verwarm een klein bakje met paraffine tot 38°c thermostaatstand. De paraffine brengt u vervolgens laag voor laag met een gereinigde en gedesinfecteerde kwast op de voet aan * daarna vervolgt u de voetverpakkingsbehandeling volgens voorschrift 
 • Rond paraffine-voetpakking als volgt af: * deponeer gebruikte materialen zoals de paraffine in de afvalbak * deponeer badstof sokken in de wasmand * reinig en desinfecteer gebruikte kwastjes en bakje * verricht de algemene afrondende werkzaamheden 
 • Neem bij harsen het volgende in acht: *hou rekening met indicaties en contra-indicaties*Bij risico voeten werkt u volgens de richtlijnen*Controleer de temperatuur van de hars voordat u het op de huid aanbrengt (verbrandingsgevaar)*De hard die overblijft niet hergebruiken i.v.m. besmettingsgevaar
 • Bereid harsen als volgt voor: *reinigen of desinfecteer handen volgens voorschrift* voorzie behandelstoel aan het voeteinde van schoon handdoek*Stel behandel en werkstoel in op gewenste hoogte*Zet materialen en apparatuur gereed (afhankelijk van de behandelwijze) 
 • Voer het harsen als volgt uit (afhankelijk van de werkwijze): * Draag handschoenen * bespreek met de klant op basis van de indicaties en contra-indicaties de wensen en de mogelijkheden van de behandeling* Behandel een beschadigde huid niet* Controleer de temperatuur van de hars voor gebruik op de huid om verbrandingsgevaar te voorkomen*Breng de hars volgens voorschrift aan
 • Rond harsen als volgt af: * behandel de huid met een kalmerend middel* deponeer gebruikte handschoenen, watten, wegwerpspatels, handstrips resetten en gebruikte wegwerphars rollers in de afvalemmer*deponeer handdoeken in de wasmand* reinig en desinfecteer gebruikte roestvrijstalen spatels en harskwasten*verricht de algemene afrondende werkzaamheden

Behandeling -voetmassage 

 • Bereid de massage als volgt voor: *reinig of desinfecteer handen volgens voorschrift *stel de behandelingsstoel in op goede hoogte * zet de mogelijk benodigde materialen gereed (schone handdoeken)
 • Voor de massage als volgt uit: *neem bij risicovoeten de richtlijnen in acht * houd rekening met contra-indicaties * inspecteer en reinig de te behandelende huid *voer de behandeling volgens voorschrift uit 
 • Rond de massage als volgt af: * verwijder eventueel het overtollige massageproduct* deponeer gebruikte watten, tissues (en eventueel gebruikte handschoenen) in de afvalemmer* deponeer handdoeken in de wasmand * verricht de algemene afrondende werkzaamheden 
 • Voorkom en beperk lichamelijke belasting door: * massagebehandeling af te wisselen met andersoortige behandelingen * niet of zo min mogelijk verder reiken dan 45 cm van het eigen lichaam * regelmatig eigen spieren te ontspannen * op een goede hoogte te werken

Behandeling- afrondende werkzaamheden

 • Rond de behandeling als volgt af (voor zover nodig): *desinfecteer de voeten van de klant met huiddesinfectiemiddel volgens een vaste werkwijze * laat het desinfectiemiddel opdrogen * behandel de voeten met crème of poeder (indien gewenst) * breng confectie en/of antidrukmiddel aan (indien gewenst) *reinig of desinfecteer de handen volgens voorschrift 
 • Volg na de behandeling de volgende stappen (voor zover nodig): * evalueer de behandeling met de klant * maak eventuele vervolgafspraak met de klant * werk de (digitale) klantenkaart bij * werp gebruikte handdoek in wasmand* deponeer gebruikte wegwerpmateriaal in de afvalemmer * reinig de behandelstoel * reinig en desinfecteer gebruikte hulpmiddelen, instrumenten de werkplek 
 • Verwijder na eenmalig gebruik het wegwerpmesje van de meshouder met het mechanisme van de mesjescontainer, zonder contact te hebben met het wegwerpmesje. Reinig en desinfecteer de meshouder 
 • De werkplek wordt iedere dag opgeruimd en schoon (stofvrij) achtergelaten 

Veilig en gezond werken

 • De werknemer zorgt voor zijn/haar eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen, door: *volgens instructie en opleiding te werken*juist gebruik van arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen*gevaarlijke situaties te herkennen en collega’s te beschermen en te waarschuwen bij onjuist gebruik van apparatuur en/of situaties
 • Werk met gevaarlijke (afval)stoffen volgens de waarschuwingen en gegevens op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad.
 • Eet, drink en rook niet in de nabijheid van gevaarlijke (afval)stoffen
 • Vernevel of spray geen vloeistoffen waarin alcohol zit
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven vermijden blootstelling aan gevaarlijk stoffen. Zij komen niet in aanraking met: *stoffen met een R-zin R46 (R46: kan erfelijke genetische schade veroorzaken) en stoffen met R-zinnen R61 (R61 kan het ongeboren kind schaden) of R64 (R64 kan schadelijk zijn via borstvoeding) *biologische agentia zoals Rubellavirus (rodehond), tenzij gebleken is dat zij hiervoor immuun zijn
 • Neem bij beeldschermwerk in acht: *Korte pauze of ander werk na 2uur aan een gesloten beeldschermwerk* werk niet langer dan 5tot6uur per dag achter een beeldscherm* varieer zoveel mogelijk de werkhouding*beeldscherm staat recht voor de gebruiker*kijkafstand tot beeldscherm is minimaal 50 cm
 • Vermijd RSI door: * de muis vanuit de arm en niet vanuit de pols te bedienen * de muis zo dicht mogelijk bij het toetsenbord te plaatsen * de muis voorin de hand leggen * zoveel mogelijk functietoetsen te gebruiken (bijv. ctr c en ctr v voor te kopiëren en plakken) * linker- en rechterarm af te wisselen 
 • Snoeren en kabels leveren geen struikel gevaar op 
 • Draag tijdens het werk goed passende schoenen met een dichte neus 
 • Lees voor gebruik en volg de aanwijzingen op het veiligheidsinformatieblad. Gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen) 
 • Mengproducten alleen als dit door de leverancier wordt aangegeven. Meng altijd volgens de aangegeven verhouding 
 • Maak producten aan met schoon materiaal in een goed geventileerde ruimte (of met brons afzuiging) 
 • Voorzie bij overschenken in juiste etikettering en ventilatie 
 • Geef na opening op product aan: * datum opening * hoelang houdbaar na opening 

Werkoverleg  

 • Houd regelmatig werkoverleg (vuistregel: één keer per maand) 
 • Besteed in het overleg aandacht aan: * arbeidsomstandigheden (in het bijzonder werkdruk en ziekteverzuim) * veiligheid * milieuaspecten* werkverdeling en planning * complete gang van zaken in het bedrijf * openstaande actiepunten 
 • Gebruik de inhoud van deze Code bij het werkoverleg 
 • Leg besproken onderwerpen, besluiten en afspraken vast 
 • Registreer aanwezigen en laat deze een presentielijst ondertekenen 
 • Maak van het werkoverleg een verslag met de: aanwezigen, besproken onderwerpen en actiepunten 
 • Handel als volgt als medewerkers afwezig zijn bij het werkoverleg: * breng ze op de hoogte van wat er is besproken * geef ze inzage in het verslag van het werkoverleg *laat ze voor kennisname tekenen 
 • Houd ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst met het personeel waarin u uw medewerkers in elk geval informeert over: * de stand van zaken in het bedrijf * zwaarwegende beslissingen zoals uitbreiding, inkrimping, belangrijke investeringen en verhuizing * voortgang van uitvoering plan van aanpak 

Klantenadministratie en -klachten  

 • Houd de klantenadministratie in een database bij en actualiseer deze regelmatig 
 • Verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor: * het onderhouden van contacten met klanten en andere communicatiedoeleinden * het (goed) verlenen van diensten * het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen * het voldoen aan andere wetgeving 
 • Bespreek klachten direct met de klant 
 • Registreer klachten en breng zo nodig verbeteringen aan om herhaling van de klacht te voorkomen. Een klacht kan een gratis advies zijn 
 • Los klachten van klanten ruimhartig op 
 • Handel klachten snel af 

ONDERNEMING

Koers 

 • Kies de rechtsvorm van uw onderneming in samenspraak met boekhouder, accountant of notaris 
 • Werk volgens een actueel ondernemingsplan 
 • Stel de financiële doelen vast van uw ondernemingsactiviteiten 
 • Toets per kwartaal of uw bedrijfsresultaten zich ontwikkelen in overeenstemming met de doelen die u zich heeft gesteld. Neem, indien nodig, passende maatregelen en stel zo nodig uw doelen bij 
 • Stel uzelf (via de brancheorganisatie, vakbladen of anderszins) op de hoogte van markt- en branche- ontwikkelingen 
 • Volg de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied ten aanzien van bevolkingssamenstelling en bestemmingsplannen 
 • Tref maatregelen voor vervang van ondernemer als deze langdurig uitvalt, zoals beschrijving van dagelijkse en wekelijkse taken 
 • Start 5 a 7 jaar voor bedrijfsoverdracht met voorbereidingen 
 • Werk bij bedrijfsoverdracht via de volgende stappen: * overdrachtsplan * verkoop klaarmaken bedrijf * selectie kandidaten * overdracht bedrijf *tijdig overleg met eventuele werknemers 
 • Bereken ten minste jaarlijks kostprijs van producten/ diensten en leg die schriftelijk vast 
 • Stel jaarlijks uw kwaliteitsdoelstellingen op die voldoen aan de criteria: * specifiek * meetbaar * aanvaardbaar * reëel * tijdsgebonden 
 • Leg kwaliteitsdoelstellingen vast bij het ondernemingsplan en stel vast: * op welk termijn en hoe u de verbeteringen wilt realiseren * of de realisatie volgens plan verloopt 
 • Evalueer periodiek de realisatie van uw kwaliteitsdoelstellingen 
 • Onderzoek regelmatig de klanttevredenheid en pas de bedrijfsvoering zo nodig aan 
 • Evalueer periodiek de realisatie van uw klanttevredenheidsdoelstellingen 

Vergunningen en meldingen  

 • Meld uw bedrijf aan bij Kamer en Koophandel, die u tevens aanmeldt bij Belastingdienst. (Deze gemeenschappelijke inschrijving geldt voor een eenmanszak, V.O.F. en C.V.) 
 • Meld bij oprichting uw bedrijf aan bij de Belastingdienst voor: * omzetbelasting (btw-nummer) * vennootschapsbelasting (in geval van een B.V.) * loonbelasting 
 • Meld uw bedrijf tussen één week voor vestiging en één week na vestiging aan bij Kamer van Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister 
 • Raadpleeg bij de keuze van een handelsnaam : * de Kamer van Koophandel over eventueel bestaande handelsnamen waarmee verwarring kan ontstaan (www.kvk.nl)* het Benelux merkenbureau voor eventueel bestaande en door depot beschermde merknamen (www.bmb-bbm.org) * eventueel bestaande domeinnamen (www.sidn.nl) * grote zoekmachines (www.google.nl)
 • Pas, als bedrijfsactiviteiten wijzigen, de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister aan 
 • Informeer bij de gemeente en eventueel verhuurder of bij nieuwbouw of verbouwing, een schriftelijke bouwvergunning/melding nodig is 
 • De bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
 • Beschik over een reclame-vergunning en betaal zondig precariobelasting als u reclame-uitingen wilt aanbrengen bij of op het pand 
 • Informeer regelmatig bij Kamer van Koophandel en bij de gemeente of er door een wijziging in de wettelijke belastingen een meldings- of vergunningplicht op uw ondernemingsactiviteiten van toepassing is geworden 
 • Vraag om een kopie van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) als u werk uitbesteedt aan een zelfstandige zonder personeel. Een zelfstandige zonder personeel die bij instellingen of collega’s werkt, vraagt jaarlijks een VAR aan bij Belastingdiensten. Ga naar www.belastingdienst.nl/download  en kies voor Verklaring arbeidsrelatie 
 • Meld uw bedrijf ten minste 4 weken voor de oprichtingsdatum bij de gemeente aan; indien meer dan 1.5 kW aan elektromotorisch vermogen wordt ingezet 
 • Meld uw bedrijf (opnieuw) bij de gemeente aan bij een wezenlijke uitbreiding of verandering, indien meer dan 1.5kW aan elektromotorisch vermogen aanwezig is 
 • Draag heffingen af voor: * muziek voor publiek en/of medewerkers aan BUMA/STEMRA en de SENA (www.bumastemra.nl en www.sena.nl)* tv-, video-, en dvd-beelden aan Videma (www.videma.nl) * bezit van apparaat met kopieerfunctie (www.reprorecht.nl)
 • Informeer naar lidmaatschapsvoorwaarden bij de branche-/werkgeversorganisatie 
 • U beschikt als medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische en/of reumatische voet over een AGB-code ten behoeve van vergoeding door zorgverzekeraars. Voor meer informatie kijk op www.agbcode.nl  
 • Medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetisch en/of reumatische voet registreer zich in het KwaliteitsRegister voor Pedicures. Voor meer informatie kijk op www.procert.nl  
 • Uw bedrijf is geregistreerd bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer (www.hba.nl) 
 • Bewaar alle vergunningen en verplichte meldingen bij elkaar in een map 

Financiën en administratie 

 • Houd een goede (digitale) bedrijfsadministratie bij, een adequate periodieke verslaglegging (jaarverslag) en verstuur tijdig aangiften 
 • Bewaar de bedrijfsadministratie ten minste 7 jaar. Let op: bewaar voor de omzetbelasting de documenten over onroerende zaken 10 jaar 
 • Gebruik administratieve software met standaard auditfiles voor de financiële administratie, de loonadministratie en afrekensystemen. Hiermee voldoet u aan de informatiebehoefte van de Belastingdienst 
 • Voorkom een groot papieren archief door zoveel mogelijk de bedrijfsadministratie digitaal te voeren 
 • Bewaar alle gegevens van uw bedrijfsadministratie (zoveel mogelijk digitaal). Het gaat hier om ; * financiële administratie ,zoals; gegevens van uw afrekensysteem (kassa) inclusief pin- en kassabonnen kladaantekeningen, tussentijds gemaakte controleberekeningen en bank- en giroafschriften * klantenadministratie, zoals; afsprakenboeken, offertes en opdrachtbevestigingen en kopieën van verzonden facturen * personeelsadministratie, zoals; loonadministratie, werktijdroosters en urenregistratie van ondernemer en meewerkende partner * overige administratie, zoals; ontvangen facturen , contracten en overeenkomsten , agenda’s , correspondentie (ook zakelijke email) en software en databastanden 
 • Een digitaal afrekensysteem (kassa) is voor de Belastingdienst te controleren op goed functioneren en op het elektronisch: * registreren van alle ontvangsten $ bewaren van alle gegevens * beveiligen tegen achteraf wijzigen 
 • Bewaar in verband met kwaliteitsborging de volgende documenten: * Code * ingevulde Checklist en Plan van aanpak * uittreksel handelsregister * verzekeringspolissen *klantenkaarten en intakeformulieren * relevante productinformatie * eventuele klanttevredenheidsonderzoeken * leverancierscontracten en beoordelingen * back-up procedure en inloggegevens * algemeen leveringsvoorwaarden en wanneer u personeel heeft: * opleidingsplan * functieomschrijvingen en verslagen 
 • Administreer alle uitgaven en ontvangsten
 • Beheer debiteuren door: * schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken (per fax of brief) * bewaking van de betalingstermijn * tijdige versturing van betalingsherinneringen met verwijzing naar gesloten overeenkomst en de Algemene Voorwaarden* het nemen van maatregelen om uitstaande bedragen te kunnen incasseren, eventueel door middel van een incasso-overeenkomst met een gerechtsdeurwaarder of beroepsaansprakelijkheid 
 • In de overeenkomst met u boekhouder/accountant zijn vastgelegd: * afspraken over inleverdata en het voldoen aan wettelijke termijnen* tijdige signalering van problemen en knelpunten 
 • Overleg regelmatig met u boekhouder/ accountant over uw financiële positie en meet u aan de hand van kengetallen (zoals: liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit) 
 • Lever zo spoedig mogelijk na het einde van een boekingsperiode (boekjaar of aangiftetijdvak) uw financiële stukken in bij uw boekhouder/ accountant ten behoeve van tijdige aangiften 
 • Controleer regelmatig of uw eigen administratie klopt met de aangiften bij de Belastingdienst  
 • De (elektronische) factuur voor leveringen van goederen en diensten aan andere ondernemers bevat ten minste :* datum van uitreiking * een volgnummer voor eenduidige identificatie * de btw-nummers van leverancier (en afnemer specifieke situaties) * de hoeveelheid/omvang , aard en datum van de geleverde goederen of diensten *de datum van vooruitbetaling * de maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling * de eenheidsprijs exclusief btw en eventuele vooruitbetalingskortingen die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen *het toegepaste btw-tarief en te betalen btw-bedrag * verwijzing naar een eventuele toegepaste vrijstelling of verleggingsregeling * het btw-nummer plus de NAW-gegevens van de fiscaal vertegenwoordiger bij een eventuele verlegging van de btw 
 • Hanteer en verstrek Algemene Voorwaarden met daarin informatie over levering, betaling, ect.
 • Vermeld bij grensoverschrijdend Europees betalingsverkeer in euro’s het IBAN (identificatienummer ven een individuele bankrekening)
 • Vermeld op alle uitgaande correspondentie (o.a. brieven, facturen, maar ook email en website), maar niet op reclame-uitingen, uw handelsregisternummer (KvK nummer). (Naamloze) vennootschappen vermelden ook volledige naam van de vennootschap en vestigingsplaats 
 • Houd een loonadministratie bij en draag tijdig loonbelasting en premies af 
 • Houd een urenadministratie bij van de door uzelf en: of uw partner aan de onderneming bestede tijd
 • Verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor: * onderhoud van contacten met klanten en andere communicatiedoeleinden * het (goed) verlenen van diensten (bijv. in sommige gevallen gegevens over gezondheid) * het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen * het voldoen aan andere wetgeving 
 • Verstrek zonder voorafgaande toestemming of noodzaak geen klantengegevens aan derden of anderen, tenzij deze derden of anderen belast zijn met leidinggeven of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de dienstverlening, of gegevensverstrekking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de klant 
 • De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht 
 • Handel bij bezoek van de belastingcontroleur als volgt: * ontvang gastvrij* vraag om identificatie en om het doel van de controle * stel de geordende administratie beschikbaar * leg vast welke gegevens in kopie verstrekt worden * noteer vragen en antwoorden * bewaar controlerapporten voor een eventueel volgende onderzoek door de Belastingdienst
 • Laat een boekenonderzoek door de belastingdienst zo efficiënt mogelijk verlopen door: *informatie klaar te leggen op basis van informatie van de belastingdienst * de controleur in een aparte ruimte laten werken, zodat de bedrijfsvoering niet wordt verstoord * één contactpersoon hebben voor deze controleur op een vastgesteld tijdstip * ingewikkelde discussies door uw adviseur te laten voeren voordat de controleur zijn onderzoek afsluit * uw adviseur aanwezig te laten zijn bij het slotgesprek 
 • Houd rekening met het aantal privékilometers (in verband met de bijtelling) als uw werknemer in een bedrijfsauto rijdt. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl Verzekeringen
 • Laat u, aan de hand van de risico’s van uw bedrijfsactiviteiten, adviseren door een verzekeringsdeskundige over bedrijfsspecifieke verzekeringen 
 • Verzeker u tegen: * brand- en inboedelschade * bedrijfsaansprakelijkheid * diefstal van of schade aan klantenobjecten * milieuaansprakelijkheid
 • Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij naar de reikwijdte van uw aansprakelijkheidsverzekering wanneer derden, zoals collega pedicures, artsen, schoonheidsspecialisten, kappers, uw praktijk gebruiken om eigen behandelingen uit te voeren 
 • Meld uw opstal- en inboedelverzekeraar, om onderverzekering te voorkomen: * verbouwing* geheel of gedeeltelijk leegstaan van uw bedrijfspand (voor meer dan 2maanden) * wijziging in de dakbedekking * verandering in gebruik van het bedrijfspand * opslag van inboedel elders dan in uw bedrijfspand * buiten gebruik raken van uw bedrijfspand 
 • Neem jaarlijks uw verzekeringspakket door en vergelijk met andere aanbieders, let o.a. op financiële voordelen en houd rekening met opzegtermijnen
 • Verzeker u en eventueel medewerkers voor loondoorbetaling bij ziekte en tegen arbeidsongeschiktheid. Informeer bij uw brancheorganisatie naar een mantelovereenkomst 
 • Verzeker bedrijfsauto’s en bestuurders zoveel mogelijk tegen alle vormen van schade bijv. met een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering betreffende bestuurders van motorvoertuigen 
 • Regel voor u en eventueel medewerkers een aanvullend pensioen
 • Sluit contracten af met zorgverzekeraars voor de levering van artikelen/diensten die vallen onder het basisverzekeringspakket 

Milieu en energiebesparing 

 • Formuleer doelstellingen o milieu- en energiebewust te ondernemen en geen aandacht aan: * middelen om de doelstelling te bereiken * wijze waarop de doelstelling moet worden bereikt * bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 • Voer de energiemaatregelen of – voorzieningen uit die rendabel zijn 
 • Informeer bij het energiebedrijf, de belastingdienst of op www.antwoordvoorbedrijven.nl (zoekterm: subsidie) naar extra belastingvoordeel op milieuvriendelijke investeringen 
 • Neem maatregelen om het energieverbruik te beperken 
 • Zet apparatuur direct na gebruik uit 
 • Bedrijfsafvalwater bevat zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen 
 • Breng achter de radiatoren een warmteschild of radiatorfolie aan 
 • Isoleer warme leidingen in onverwarmde ruimtes 
 • Breng kierafdichting aan in sluitingen van deuren, ramen en muren. Pas hierbij op voor gebrek aan ventilatie 
 • Bespaar energie met dubbel glas, muur-, dak- en vloerisolatie 
 • Voorkom zoveel mogelijk het ontstaan van afvalstoffen 
 • Voer afval regelmatig af 
 • Voer alcohol verdund via de gootsteen af 
 • Lever volle mesjes- en naaldcontainers in bij de gemeente of bij een apotheek. Informeer bij de gemeente 
 • Vervang aan het einde van de werkdag de plastic zak uit de afvalemmer. Sluit de afvalzak goed af 
 • Inzameling en afvoer van afvalstoffen vindt gescheiden plaats. Dit geldt in elk geval voor: * papier en karton *kunststof * wit- en bruingoed * glas (bij meer dan 30kg/week) *gft (bij meer dan 200kg/week) * hout (bij meer dan 40kg/week) *metaal (bij meer dan 40kg/week)
 • Voldoe aan de volgende preventieverplichtingen: * gebruik zo min mogelijk toonbankverpakkingen * overleg met leverancier over mogelijkheden van minder verpakkingsmateriaal * scheid verpakkingsmateriaal * dring zwerfafval terug * voor o.a. tips zie: www.detailhandelpaktuit.nl
 • Indien u tasjes verstrekt zijn deze van papier of van linnen 
 • Laat een deskundige u informeren over een verplichtingsplan bij vernieuwing van de (totale) verlichting. Let hier bij op: * verlichting met de juiste lux, van belang is ook de lichtspreiding * een basisverlichting van hoog frequente-tld met spiegeloptiek of compacte fluorescentielampen * vitrine- en etalageverlichting met hoog frequente- tld en asymmetrische armaturen (veelal richtbare compacte spots met koudspiegel halogeen lichtbronnen ) * kleine accenten halogeenspotjes met een hoog rendement of voor pllampen in spiegeloptiek * grote accenten downlight met compacte fluorescentielampen (met brede lichtspreiding voor een rustig lichtbeeld zonder overgangschaduw )* ruimtes met lichtgekleurde wanden * een goede schakelmogelijkheid en stem de verlichting af op het werk 
 • Maak gebruik van de verlichtingscan op www.energiecentrum.nl  om de besparing door het gebruik van spaarlampen te berekenen 
 • Beschik over een HR CV-ketel 
 • Ga na voordat u een airco aanschaft of de warmtelast kan worden teruggedrongen door: * het wijzigen van verlichting en het tegengaan van binnenvallend zonlicht * ventilatie 
 • Schaf zonnecellen of zonnecollectoren aan. Voordelen: * er ontstaat een zuiver groene stroom * subsidie is mogelijk * een milieubewuste uitstraling naar de omgeving 
 • Monteer in ruimtes met een andere warmtevraag thermostatische radiatoren afsluiters 
 • Pas een pompschakelaar toe op de verwarmingspomp zodat deze alleen draait indien dat nodig is 
 • Plaats geen warmtebron zoals lamp of kachel in de directe omgeving van een thermostaat 
 • Zet de thermostaat ten minste 1 uur voor het afsluiten van de werkzaamheden op nachttemperatuur (15°c) 
 • Laat deuren en ramen bij een lage buitentemperatuur niet onnodig open staan 
 • Verwarm ruimtes alleen bij gebruik. Houd ruimtes vorstvrij
 • Bekijk de mogelijkheid van warmteterugwinning op ventilatielucht 
 • Zet de ventilatie lager/uit na sluitingstijd of nadat de reden voor ventilatie is vervallen 
 • Stel de temperatuut van warm boilerwater laag in, maar niet lager dan 60°c in verband met mogelijke bacteriegroei zoals legionella 
 • Pas waterbesparende voorzieningen op kranen en spoelingen toe, zoals: * doorstroombegrenzers * waterbesparende stortbakken * thermostaatkranen
 • Zet in het geval van een ringleidingsysteem de warm- tapwaterpomp buiten bedrijfstijd uit 
 • Pas vloerverwarming toe: * het geeft een redelijke behaaglijkheid bij een lage temperatuur * het is aan te brengen op selectieve plaatsen (achter de balie, toonbank) * beperkt de kans op uitglijden door sneldrogende vloer * kan goed achteraf bij renovatie worden aangebracht 

 Arbobeleid

 • Voer een arbobeleid, gericht op: * geen nadelige gevolgen van de arbeid op de veiligheid en gezondheid van de werknemers * correcte aanpak van de risico’s * de persoonlijke eigenschappen van een werknemer * voorkomen/ beperken van monotone en tempo gebonden arbeid * maatregelen bij brand en ongeval Deze Code biedt daartoe concrete maatregelen en oplossingen 
 • Baseer het arbobeleid op het plan van aanpak 
 • Voorkom risico’s door in deze volgorde toepassen van: * bronbestrijding * collectieve bescherming * individuele bescherming * gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt) 
 • In het arbobeleid en in de procedures, voorschriften en/of regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden wordt extra rekening gehouden met de volgende categorieën medewerkers:* uitzendkrachten * stagiaires* jeugdigen (jonger dan 18 jaar) *vrouwen van 40 jaar of jonger (i.v.m. zwangerschap) * thuiswerkers* derden (bezoekers, medewerkers andere firma’s) * medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen * alleen werkers (gedurende meer dan 1.5 uur geen contact met anderen * ouderen ( ouder dan 55jaar) 
 • De arbeid wordt zodanig georganiseerd (werkplek, -methode, persoonlijke beschermingsmiddelen), dat fysieke belasting geen gevaren voor werkzame personen met zich meebrengt 
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle medewerkers ten aanzien van arbeidsomstandigheden zijn aan de medewerkers bekend gemaakt 
 • Pas het arbobeleid aan als ervaringen, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven 
 • Voorkom dat derden (zoals klanten en bezoekers) blootgesteld worden aan risico’s 
 • De werkgever kan zich bij het uitvoeren van de volgende taken (= het basispakket) laten ondersteunen door één (of meer) gecertificeerde arbodiensten(en): * (toetsing van) (niet verplicht bij <41- werknemersuren per weer en <26 werknemers als gebruik wordt gemaakt van een model bij opstellen ri&e) * begeleiding van zieke werknemers * periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek * uitvoering van aanstellingskeuringen 
 • Vraag, bij gebrek aan interne Arbo deskundigheid, offertes aan van verschillende arbodiensten of vrijgevestigde gecertificeerde kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of deskundige arbeid & organisatie) 
 • Maak afspraken met de arbodiensten over signalering van beroepsziekten 

Scholing – en personeelsbeleid 

 • Beschik over voldoende ondernemersvaardigheden op het gebied van: * financieel management * marketing (marktbewerking) * wetten, belastingen en verzekeringen * personeel en organisatie 
 • Beschik over (medewerkers die in het bezit zijn van) een, door de branche goedgekeurd, vakbekwaamheidsdiploma 
 • Houd de eigen ondernemersvaardigheden en vakkennis op peil door regelmatig de vakliteratuur te lezen, door beurzen en congressen te bezoeken, door het volgen van trainingen, workshops en nascholingscursussen of door nadere informatie in te winnen bij de branche- of andere organisaties 
 • Volg een opleiding/cursus om met de laser te kunnen werken en houdt uw kennis op peil door eventuele vervolgcursussen 
 • Volg een cursus Goed Verzorgd Beter Gevoel als u regelmatig klanten behandelt die een behandeling wegens kanker ondergaan. Voor meer informatie kijk op www.goedverzordbetergevoel.nl
 • Leg in de personeelsadministratie de gegevens vast van alle medewerkers (incl. stagiair(e)s, oproepkrachten, freelancers, uitzendkrachten e.d.)
 • Medewerkers zijn tijdens hun werkzaamheden in het bezit van een identiteitsbewijs
 • Stel een organisatieschema (organogram) op met een overzicht van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende werkzame personen 
 • Maak afspraken met uw medewerkers wanneer informatie vertrouwelijk en niet-vertrouwelijk behandeld wordt 
 • Maak werktijdroosters ten minste 4 dagen van tevoren bekend (bij een gewijzigd patroon 28 dagen). Bewaar werktijdroosters samen met de administratie van de gewerkte uren ten minste 1 jaar 
 • Voorkom te lange werktijden en zorg voldoende rust. Werknemers (18jaar en ouder) die meer dan 5.5 uur per dag werken, krijgen een pauze van ten minste 0.5 uur. Extra pauzes zijn nodig bij volgende situaties: * eenzijdige bewegingspatronen die in een snel opgelegd tempo worden herhaald * werken in hoge of lage temperaturen * weinig of geen variatie in werkhoudingen * langer dan 2 uur achter elkaar beeldschermwerk * gevaarlijke instrumenten (vooral bij vermoeidheid) 
 • Dagelijkse onafgebroken rusttijd: * 11 uur in periode van 24 achtereenvolgende uren Eenmaal per week mag deze rusttijd ingekort worden tot ten minste 8 uur * jeugdigen (16- en 17- jarigen): 12 in periode van 24 achtereenvolgende uren (in ieder geval vallende tussen 23:00 en 6:00 uur)
 • Wekelijks onafgebroken rusttijden: * 36 uur in een periode van één week, of * voor werknemers boven de 18 jaar 72 uur in een tijdsruimte van 14 dagen 
 • Zondagswerk is toegestaan onder voorwaarde dat een werknemer 13 zondagen per jaar geen arbeid verricht 
 • Jeugdigen (16-en 17-  jarigen) werken maximaal 9 uur per dienst, 45 uur per week en in elke periode van 4 weken gemiddeld 40 uur per week. Daarbij geldt de schooltijd ook als werktijd 
 • Een werknemer van 18jaar of ouder werkt ten hoogste 12 uur per dienst, 60 uur per week en in elke periode van 16 weken gemiddeld 48 uur per week 
 • Kinderen vanaf 14 jaar mogen alleen licht werk verrichten in het kader van onderwijs (met een stage overeenkomst) 
 • Leg per medewerker de functieomschrijving vast met bijbehorende kwalificaties en ervaring 
 • Houd jaarlijks per werknemer een functionerings- en/of evaluatiegesprek om samen knelpunten op te sporen en aan te pakken, met daarin minimaal aandacht voor: * de aard en het niveau van het werk * de beleving van het werk (o.a. samenwerking met collega’s) * factoren die goed functioneren verhinderen * toekomstplannen. En leg afspraken schriftelijk vast, onderteken het verslag gezamenlijk en versterk de werknemer een kopie 
 • Houd periodiek en aan het einde van de proeftijd beoordelingsgesprekken om het functioneren van een werknemer te bespreken over een recente periode, met daarin minimaal aandacht voor: * het verbeteren van het functioneren, de prestatie en de motivatie van de werknemer * het optimaal benutten van de capaciteiten van de werknemer * het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen, zoals bijv. het krijgen van salarisverhoging en leg de afspraken vast en verstrek de werknemer een kopie 
 • Hanteer per medewerker een opleidingsprogramma en leg afspraken hierover schriftelijk vast 
 • Hanteer voor nieuwe tijdelijke medewerknemers een inwerkprogramma met aandacht voor arbeidsomstandigheden en milieu. Leg afspraken schriftelijk vast 
 • Hanteer een jaarlijks scholingsplan om de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil te houden en te vergroten 
 • Houd u aan de voor zwangere en pas bevallen vrouwen geldende regels: * krijgen extra pauze * hoeven niet in nachtdienst of langer dan 10 uur per dienst te werken * krijgen de mogelijkheid onder de werktijd de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan * verrichten geen arbeid binnen 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 6 weken erna * mogen tot 9 maanden na de bevalling het werk onderbreken voor borstvoeding of kolven (maximaal een kwart van de arbeidstijd en in overleg). Hiervoor wordt een geschikte ruimte ter beschikking gesteld.
 • Stel (zo nodig samen met de arbodienst of bedrijfsarts) een ziekteverzuimbeleid op dat de instemming heeft van PTV (of OR), met daarin: * hoe ziekte zoveel mogelijk is te voorkomen of te beperken * hoe begeleiding en controle is geregeld 
 • Bij verwachte langdurige ziekte van een werknemer:* wordt een re-integratie-dossier aangelegd met daarin afspraken en correspondentie met de zieke werknemer , beheerd door de werkgever * formuleer de bedrijfsarts of arbodienst binnen 6 weken een probleemanalyse * is een de hand hiervan een 8 weken door de werkgever, in overeenstemming met de werknemer , een plan van aanpak gemaakt * wordt na uiterlijk 42weken melding gedaan bij het UWV * vindt in week 50 een evaluatie van de re-integratie plaats . De evaluatie wordt onderdeel van het re-integratie-dossier 
 • Beschik over een basisvariant voor Arbo- en re-integratie-dienstverlening. (Bijv. de mantelovereenkomst met Interpolis en Commit) 
 • De concrete ‘spelregels’ voor verzuim, controle, begeleiding en sancties zijn schriftelijk vastgesteld en aan alle medewerkers bekend gemaakt 
 • Registreer het verzuim 
 • Werknemers krijgen periodiek de mogelijkheid voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, minimaal gericht op de arbeidsrisico’s (zoals huidirritatie of -allergie, fysieke belasting zoals rug en schouderklachten) 
 • Kosten van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek zijn voor rekening van de werkgever 
 • Voorkom of beperkt psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en hoge werkdruk)
 • Beoordeel de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting in de ri&e en neem maatregelen op in het Plan van aanpak 
 • Er is een bedrijfsreglement met informatie over: *openingstijden * doktersbezoek*verlof(aanvragen)*telefoongebruik en internetgebruik privé * bedrijfskleding en gereedschap * pauzeren * veiligheid en Arbo-instructies * overwerk*kassabeheer*criminaliteitspreventie * bedrijfsnoodplan* aankopen van personeel*klachtenafhandeling* omgaand, presentatie * voorkomen van seksuele intimidatie* werkoverleg* arbeidsovereenkomst*taakomschrijving*cursussen*agressief geweld
 • Doorloop de volgende stappen bij klachten van medewerkers: * registreer de klacht * behandel de klacht zoveel mogelijk anoniem * bedenk, waar mogelijk, samen met de medewerker(s) een oplossing * geef informatie over de behandeling en afhandeling van de klacht 
 • Voer met medewerkers, bij uitdiensttreding, een exitgesprek 
 • Beschik over een procedure voor het opnemen en registreren van verlof
 • Het bedrijf waar leerlingen/stagiair(e)s opgeleid worden, voldoet aan de regeling erkende leerbedrijven in verband met de kwaliteit van begeleiding van de leerling/stagiair(e)s 
 • Ga bij opleiding van leerling/stagiair(e)s voor opdrachten over de Code naar www.hba.nl  


INKOOP

Algemeen 

 • Informeer naar subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen voor het doen van investeringen (www.antwoordvoorbedrijven.nl zoek term: subsidie). Deze zijn o.a. voor milieuvriendelijke investeringen (MIA, VAMIL), energiebesparende arbeidsmiddelen (EIA), erbo- vriendelijke arbeidsmiddelen (FARBO) en kleinschaligheidsinvesteringen 
 • Hanteer een inkoopbeleid. Let op (indien van toepassing): * voorraad- en bestelkosten * opslagmogelijkheden/-eisen * service (erkende) leverancier * minimaal energie- en waterverbruik * minder schadelijke alternatieven * doseringsmogelijkheden * hergebruik * vraagmeerdere offertes aan * duurzaamheid (spreek de leverancier aan op duurzaam geproduceerde goederen)
 • Koop maatschappelijk verantwoord in. Beoordeel op: * sociaal criteria (geen kinderarbeid, etc.) * milieucriteria (PP-folie in plaats van PVC, FSC-hout) *consumentenveiligheid 
 • Selecteer leverancier op basis van: * assortiment * kwaliteit* betrouwbaarheid * levertijd*service*flexibiliteit*prijs*productinformatie*duurzaamheid (van product en leverancier)
 • Maak afspraak met uw leverancier over leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden, productenomschrijvingen en onderhoud 
 • Maak geen concurrentiebeperkende afspraken met leverancier of collega-ondernemingen. Er is vrijstelling voor detailhandel op: *uniforme prijzen bij reclameacties (voorwaarden: maximum adviesprijzen, acties duren maximaal 8 weken en hebben betrekking op minder dan 5% ban het assortiment) *verplichte inkoop bij een samenwerkingsverband (voorwaarden: de termijn van verplichting is niet langer dan 10 jaar, de inkoopplicht beslaat hooguit 60% van het assortiment van de detaillisten de detaillist krijgt niet tegen hogere prijzen of ongunstiger voorwaarden geleverd dan anderen)
 • Dring bij de leverancier aan op materiaalzuinige verpakking 
 • Kies materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en zoveel mogelijk energie besparen 
 • Maak binnen het bedrijf duidelijke afspraken over wie wat mag bestellen/inkopen 
 • Duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de controle op geleverde artikelen/ goederen en op welke punten gecontroleerd wordt 
 • Stel bij levering of nalevering vast dat aantallen, kwaliteit en levertijd overeenkomen met de bestellingen en op de factuur vermelde producten en bedragen 
 • Eisen aan etiketten: * naam fabrikant * houdbaarheidsdatum*gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen * batch- of codenummer * ingrediënten op volgorde van gewicht 
 • Maak bij de inkoop van diensten, zoals bank, notaris en verzekeringsadviseur, gebruik van collectieve afspraken bij de branchevereniging 

Voorraadbeheer 

 • Houd een voorraadadministratie bij 
 • Controleer bij ontvangt van goederen (indien van toepassing) als volgt: * conform onder * houdbaarheid * breuk/beschadiging* maatvoering * vocht * kwaliteit* hoeveelheid * etikettering * gebruiksaanwijzing of veiligheidsinformatiebladen * factuur * vermeld afwijkingen op de bestelbon 
 • Let bij eigen aanmaak of het ompakken van producten (indien van toepassing) op: *houdbaarheid * breuk/beschadiging * etikettering * gebruiksaanwijzing of veiligheidsinformatiebladen 
 • Controleer bij het aanvullen van de voorraad: * verpakking * houdbaarheidsdata (indien van toepassing) * etiket * aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen (bij gevaarlijke stoffen) 
 • Vul de voorraad aan op basis van daadwerkelijk verbruik 
 • Houd bij bestelfrequentie en bestelgrootte rekening met: * een overzichtelijke sortering van de voorraad * het aanhouden van een beperkte voorraad * kwantumkorting * bedrijfsdrukte 
 • Hanteer het voorraadprincipe van first-in-first-out (eerst-en-eerst-uit) 
 • Sla de voorraad schone materialen gescheiden op van vuile materialen 

Bedrijfswagens

 • De bedrijfsauto is goed beveiligd tegen diefstal. (Geblindeerde ramen aan de achterkant, alarm etc.) 
 • Er is een schot of wand tussen het laadgedeelte en de cabine 
 • In de auto zijn aanwezig: * verkeersmiddelen voor pech onderweg * EHBO-middelen * brandblusmiddelen (afgestemd op de risico’s) * een alarmkaart met daarop de te nemen acties bij ongevallen * communicatiemiddelen om bij een calamiteit alarm te kunnen slaan 

Arbeidsmiddelen 

 • Let bij aanschaf van apparatuur en instrumenten op: * de mening van collega’s * marktonderzoek * meerdere schriftelijke offertes * de afweging huur, lease, koop * samenwerkingsmogelijkheden aan de afmetingen van de gebruiker 
 • Let bij aanschaf of huur van apparatuur en instrumenten op : * servicegerichtheid van de leverancier (continuïteit , kennis , technische ondersteuning, leveringsvoorwaarden e.d.) * de aanschafprijs en de prijs-kwaliteitverhouding * aanwezigheid van CE-making * de grootte en het gewicht (stationair, verrijdbaar, transportabel) * de toepassingsmogelijkheden * het bedieningsgemak *scholingsmogelijkheden voor gebruiker(s) * de verbruikskosten * energiebesparing en milieueffecten * de garantie *de onderhoudsovereenkomst en kosten na de garantie 
 • Apparaten en instrumenten hebben CE-markering en verklaring. Geef niet CE-gemarkeerde apparaten en instrumenten extra aandacht in de risico-inventarisatie 
 • Bij apparatuur is de Nederlandse handleiding aanwezig met: * veiligheidsinstructies voor omgevingssituatie, bescherming, schok- en brandpreventie * bedieningsvoorschriften* onderhoudsvoorschriften *handelwijze bij storing/reparatie * bestelwijze onderdelen * CE-conformiteitsverklaring 
 • Als u zelf apparatuur en machines bouwt, of wijzigingen aan apparatuur en machines aanbrengt, voldoe dan aan de Machinerichtlijn (CE-markering) 
 • Bedieningssystemen van apparaten en instrumenten zijn duidelijk zichtbaar en alleen bewust in te schakelen 
 • Arbeidsmiddelen hebben werkende veiligheidsvoorzieningen om knellen, snijden en pletten te voorkomen 
 • Alle belangrijke bedieningselementen zijn overzichtelijk geplaatst en eenvoudig te bedienen 
 • Een elektrisch arbeidsmiddel beschikt, als hiermee gevaren voorkomen worden, over een goed zichtbaar, bedienbare en bereikbare noodstopvoorziening 
 • Bewegende delen van een arbeidsmiddel, die gevaar opleveren, zijn afgeschermd of beveiligd
 • De (loep)lamp: * heeft een grote stabiliteit * is verplicht door middel van koudlichtloeplamp (tl) * heeft een beweegbare armatuur * is eenvoudig te reinigen * is voor werken op locatie inklapbaar en vervaardigd van lichtgewicht-materiaal 
 • Trolley voldoet aan het volgende: *vervaardigd van lichtgewicht-materiaal * voldoende ruim voor de mee te nemen spullen * uitschuifbaar handvat * verrijdbaar * bevestigingsmogelijkheid (loep)lamp * ingebouwd stopcontract * stroomaansluiting
 • Buitenkant * geschikt voor het plaatsen en bevestigen van freesmotor en eventuele ultrasoon reiniger * bestand tegen reinigen en desinfectie 
 • Beensteun is voor werken op locatie inklapbaar, van lichtgewicht materiaal en eenvoudig te reinigen en te desinfecteren 
 • Werkstoel is voor werken op locatie inklapbaar, van lichtgewicht materiaal en eenvoudig te reinigen en te desinfecteren 
 • Kunststof opbergbakken zijn goed afsluitbaar en bestand tegen reinigen en desinfectie 
 • Voetbad is goed reinig baar, gemakkelijk te vullen en op aangename temperatuur te brengen 
 • Harsapparatuur voorzien van thermostaatbeveiliging, voldoet aan (in voorkeur volgorde): * harstube met voorverpakte afsluitbare wegwerpapplicators waarbij terugvloei van hars in het systeem onmogelijk is *harspatronen of refill * harspot is afsluitbaar 
 • Gebruik een knijpflacon voorzien van spuitmond met afsluitbare dop voor huid- en wonddesinfectie en desinfectie van oppervlakken met alcohol 
 • Freesapperatuur is trillingsarm en voorzien van: *links/rechts rotatie * een snoerlengte van minimaal 2.5 m * een buitenkant bestand tegen reiniging en desinfectie 
 • Aanvullend bij droogtechniek: * voorzien van reinigen en te desinfecteren * op waterbasis 
 • Frezen voldoen aan het volgende: * zijn geschikt voor nat-of droogtechniek * hebben geringe warmteafgifte * blijven in model * zijn reinig- en desinfecteerbaar 
 • Het frezenborsteltje is bestand tegen ultrasone reiniging en desinfectie met alcohol 70-80% 
 • De lijmtafel heeft de juiste werkhoogte, is groot genoeg voor het aantal mensen dat eraan werkt en beschikt over bodem- en/of randafzuiging 
 • De schuurmachine voor het vervaardigen van correctie-/steunzolen : * heeft stofzuigsysteem die automatisch begint te werken wanneer de machine wordt gestart * heeft een afzuigsysteem voorzien van een stoflade die lucht- en stofdicht kan worden afgesloten * is traploos in hoogte verstelbaar * beschikt over instelbare loop en spanning van de schuurband * heeft een bimsmotor waarop een grote en kleine een bimskap kan worden bevestigd door middel van een bajonetsluiting * heeft indien mogelijk afscherming voor bewegende delen * heeft een duidelijk zichtbare noodknop * is trillingsarm* is geaard * is eventueel aangepast voor linkshandig gebruik * heeft de mogelijkheid breed en rond te schuren * werkt op krachtstroom 
 • Bij gebruik van laser beschikt u over: * laagvermogende laser of low level laser met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing * uitsluitend geschikt voor Low Level Laser Therapie (LLLT) * koppen zijn goed te reinigen en desinfecteren * meegeleverde op het apparaat afgestemde veiligheidsbrillen 
 • Benodigdheden, voor het losweken van vuil en het tijdelijk tegengaan van de groei van micro- organisme, indien instrumenten niet onmiddellijk kunnen worden gereinigd, zijn: * voorweekblad met goed afsluitbare deksel en eventueel een mandje *inactiveringsvloeistof met N-nummer (met reinigende, eiwit oplossende en desinfecterende werking) 
 • Instrumentenwasmachine voldoet aan het volgende: *CE-normering *heeft een reinigings-, desinfectie- en droogprogramma * reiniging en desinfectie op ten minste 90°c voor 5 minuten * alleen te gebruiken voor niet-holle instrumenten Verdere benodigdheden: * mandje van roestvrijstaal of hard hittebestendig plastic voorzien van voldoende gaatjes in de bodem (in verband met uitdruipen) * mandje past in instrumentenwasmachine * voor de instrumentenwasmachine geschikt middel 
 • Benodigdheden voor reiniging en desinfectie van instrumenten met behulp van een ultrasoon reiniger en onderdompeling in een desinfectiebak zijn: * mandje van roestvrijstaal of hard plastic voorzien van voldoende gaatjes in de bodem (in verband met uitdruipen), plaatsbaar in de ultrasoon reiniger * ultrasoonbak+deksel * speciultrasoon reinigingsmiddel * desinfectiebak+deksel * alcohol 70-80% 
 • Beschik over een podograaf (blauwdrukraam) voorzien van rubberen mat met een korrelige structuur 
 • De podobaroscoop voldoet aan het volgende: * biedt lichtval door plexiglas * heeft afgeronde hoeken (tegen stoten) * is niet te hoog * heeft gemakkelijk te wisselen lamp en starter 

Instrumenten  

 • Instrumenten die frequent gebruikt worden hebben handgrepen met een oppervlakte met een zeer laag (maximaal 0.05%) nikkelgehalte of kunststoffen handgrepen. Dit ter voorkoming van nikkelallergie 
 • Beschik over ergonomische instrumenten: * zo licht mogelijk *in verschillende maten verkrijgbaar (voor zowel grote als kleinere handen) * hand, pols en arms blijven bij gebruik in een natuurlijke stand* handvat heeft een goede grip 
 • Instrumenten liggen goed in de hand 
 • Instrumenten (met uitzondering van bokkenpootjes en kwastjes) zijn van roestvrijstaal of zijn voor eenmalig gebruik (wegwerp) 
 • Apparaten en instrumenten zijn eenvoudig te reinigen en te desinfecteren 
 • Beschik bij aansluitende behandelingen over minimaal 2 standaard sets instrumenten voor het geval een instrument uit een set niet direct kan worden gereinigd en gedesinfecteerd 

Mesjes/mesjescontainer en afvalemmer

 • Mesjes voldoen aan het volgende: * steriel * voor eenmalig gebruik (wegwerp) * apart verpakt * voorzien van expiratiedatum (per mesjesverpakking) * geschikt voor meshouder 
 • De mesjescontainer voldoet aan het volgende: * een wegwerpcontainer * voorzien van deksel met een opening, waarmee mesjes veilig van de houder verwijderd kunnen worden * van hard plastic (ondoordringbaar voor mesjes) * lekdicht * vervaardigd van polyethyleen (geen schadelijke stoffen bij verbranding) 
 • De afvalemmer heeft een deksel, wegwerpzakken en bediening via een pedaal of infrarood 
 • Beschik over wegwerp-afvalzakjes die aan de werktafel bevestigd kunnen worden  

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Stel voldoende op risico’s en gebruiksdoel afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking (door en voor rekening van de werkgever) 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de volgende eisen: * voorzien van CE-markering * geschikt voor de te vermijden gevaren *afgestemd op de werkplek * afgestemd op de ergonomische en gezondheidseisen *geschikt voor de drager (goed passend) *op elkaar afgestemd bij tegelijkertijd dragen * voor gebruik door één persoon * voorzien van gebruiksaanwijzing *goed onderhouden, gerepareerd en schoongehouden 
 • Overleg met de arbodienst of leverancier als persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed passen of om gezondheidsredenen niet gedragen kunnen worden 
 • Handschoenen voldoen aan de volgende eisen: * voldoen aan NEN-EN 455-1,2 en 3 * zijn voor eenmalig gebruik (= wegwerp) * zijn goed passend (aan de vingertoppen strak en bij de knokkels niet te strak) * zijn hypoallergeen en van nitril 
 • Handschoenen voor het werken met lijm voor het aanbrengen van zolen zijn vervaardigd van neopreenrubber 
 • Huishoudhandschoenen zijn als volgt: * passend * niet vocht doorlatend * voorzien van een katoenen binnen handschoen bij latexallergie 
 • Het mondneusmasker: * 3 laags * hoge filterefficiency * is voor eenmalig gebruik * is goed passend *huidvriendelijk * heeft latexvrije gummibandjes * lage ademweerstand 
 • Oogbeschermingsmiddelen beschermen de ogen aan de voorkant gezien volledig. Dit kan met een gewone bril 

Bedrijfskleding 

 • Bedrijfskleding: * heeft korte mouwen (in verband met een goede handhygiëne), maar dekt eigen kleding af * is goed wasbaar op ten minste 60°c * is in voldoende mate aanwezig (in verband met dagelijks reinigen) 
 • Bedrijfskleding heeft een lichte kleur 
 • Bedrijfskleding is antistatisch 
 • Gebruik bij frezen-nattechniek een vochtafstotend wegwerpschort 
 • Bedrijfsschoenen voldoen aan het volgende: * gemakkelijk te reinigen * dichte neus * ademend * veroorzaakt zo min mogelijk geluidsoverlast * juiste maat 

Bedrijfsinventaris/-inrichting  

Bedrijfsinventaris is stabiel en stevig 

 • Bedrijfsinventaris is veilig in gebruik (bijv. geen scherpe hoeken) 
 • Bedrijfsinventaris is eenvoudig te reinigen (glad oppervlak) en bestand tegen reiniging en/of desinfectie 
 • Tafels voor kantoor/beeldschermwerk voldoen aan het volgende: * zijn in hoogte verstelbaar indien meerdere werknemers wisselend gebruik maken van de werktafel * hoogte bedraagt 74-76 cm (bij vaste werkhoogte) * werkvlak minimaal 120 cm breed en 80 cm diep * werkbladdikte is maximaal 5 cm * heeft een minimale diepte van 65 cm, een minimale breedte van 60 cm en een minimale voetruimte van 80 cm diep * werkblad is licht getint, niet spiegelend reflecterend 
 • De voetensteun (aanwezig bij stoelen indien nodig voor een goede lichaamshouding) voldoet aan het volgende: * o.45 m breed x 0.35 m diep * hoogte instelbaar tussen 0.35 m en 0.47 m onder bovenzijde zitting (3 standen met gelijke afstand) * geen stang of balk 
 • Een stoel voor kantoorwerk voldoet aan NEN-EN 1335: * zitting in hoogte instelbaar tussen 40 en 51 cm * zitting minstens 40 cm breed en 41 cm diep * rugleuning minstens 36 cm hoog * rugleuning in hoogte instelbaar * armleuningen instelbaar tussen 20 en 25 cm 
 • Tafel waarvan mensen staand werken, voldoen aan de volgende: * ca. 25cm lager dan de punt van de elleboog als kracht gezet moet worden of grote spullen gehanteerd moeten worden * maximaal 5 cm lager dan de punt van de elleboog voor fijne werkzaamheden en schrijven * 5 tot 10 cm boven ellebooghoogte geplaatst bij heel fijne werkzaamheden * in hoogte verstelbaar 
 • Pedicure werktafel (werkmeubel) voldoet aan het volgende: * geschikt voor droog- of nattechniek * glad werkoppervlak * eventueel bevestigingspunt voor loeplamp * voldoende ruim om instrumenten en benodigdheden (zoals pedicuremotor) in op te bergen * eenvoudig te reinigen en te desinfecteren * eventueel verrijdbaar door wieltjes met rem * eventueel voorzien van stekkerdoos 
 • De behandelstoel is: * stabiel en stevig * in hoogte instelbaar (elektrisch of hydraulisch) *voorzien van een glad oppervlak (reinig- en desinfecteerbaar) * niet vocht opnemend * voldoende lang (ook voor lange mensen) $ verrijdbaar (indien gewenst) * te gebruiken als massagetafel (indien gewenst) 
 • De werkstoel voldoet aan het volgende: * is stabiel en stevig * is in hoogte instelbaar * heeft geen armleuningen * heeft een in hoogte verstelbare rugleuning (indien aanwezig) * is verrijdbaar (5 poten) * heeft een glad oppervlak (reinig- en desinfecteerbaar) 
 • Houd bij de aanschaf van pinapparaat/ betaalterminal rekening met: * vast of mobiel * bedieningsgemak klant * aanpassingsgaranties in de toekomst * acceptatie betaalproducten (Pinpas, chipknip, creditcard) * serviceverlening leverancier * informeer op  www.betaalterminal.nl  
 • Kraan is bij voorkeur via infrarood, of anders via elleboog of voet te bedienen 
 • De kast voor gevaarlijke stoffen is geventileerd en afsluitbaar 

Gevaarlijke stoffen  

 • Gevaarlijke stoffen in deze branche zijn o.a.: * alcohol * chloortabletten 
 • Op de verpakking van gevaarlijke stoffen staat: *naam van de stof of het preparaat * gevaarsymbolen * gebruiksaanwijzing * veiligheidsaanbeveling en bijzondere gevaren 
 • Van alle aanwezige gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen aanwezig. De leverancier is verplicht deze te leveren. Verzamel deze in een dossier 
 • Registreer van gevaarlijke stoffen, die regelmatig in het bedrijf voorkomen, in de ri&e het volgende: * naam van de stof * gevaren *wijze van blootstelling * blootstellingsniveau per medewerker 
 • Onderzoek bij de inkoop van gevaarlijke stoffen of er minder schadelijke alternatieven in de handel zijn 

Reinigingsmiddelen voor de huid  

• Beschik over vloeibare, neutrale zeep in een niet navulbare verpakking, geplaatst in een houder 

Desinfectiemiddelen algemeen

 • Beperk het aantal desinfectiemiddelen en let bij de inkoop vooral op: * gebruiksdoel * samenstelling * breed werkingsgebied (tegen bacteriën, schimmels en virussen) * gebruiksvoorschriften (= toepassingsmogelijkheden) * gebruiksaanwijzing (= waarschuwingen, o.a. voor allergie) * expiratiedatum 
 • Gebruik alleen toegelaten desinfectiemiddelen en kijk bij twijfel op www.ctgb.nl in het menu onder toelatingen > bestrijdingsmiddelendatabank (gedenatureerde alcohol 70-80% zonder toevoegingen heeft geen N-nummer, staat niet in de lijst, maar is wel toegelaten) 
 • Het desinfectiemiddel voor huid, instrumenten of oppervlakken voldoet aan het volgende: * geen gebruiksklare alcoholdoekjes, deze verliezen zeer snel hun effectiviteit * geen sprayflacon in verband met verneveling 

Desinfectiemiddelen voor de huid  

 • Beschik voor desinfectie van een intacte huid (= huiddesinfectie) over een van de volgende middelen: * alcohol 70-80% * chloorhexidine 0.5% in alcohol 70% met RVG-nummer * overige huiddesinfectiemiddelen met RVG-nummer  
 • Beschik voor desinfectie van een beschadigde huid (=wonddesinfectie) over één van de volgende middelen: *alcohol 70-80% * chloorhexidine 0.5% in alcohol 70% met RVG-nummer * overige gecombineerde wond- en huiddesinfectiemiddelen met RVG- nummer 
 • Beschik voor de vermindering van de overdracht van micro-organismen via de handen over handalcohol (inwrijfmiddel met alcohol 70-80% en terugvettende bestanddelen ter voorkoming van uitdroging van de huid en zonder toevoeging van andere desinfectiemiddelen) 
 • Dispenser voor handalcohol heeft een wegwerpreservoir dat niet nagevuld kan worden 

Desinfectiemiddelen voor apparatuur, instrumenten en oppervlakken  

 • Desinfectiemiddelen hebben een N-nummer (4of 5 cijfers+letter N; voor gedenatureerde alcohol 70-80% zonder toevoeging van andere desinfectiemiddelen is geen N-nummer nodig) 
 • Chloortabletten (= dichloorisoyanuraat-tabletten) zijn voorzien van N-nummer en worden gebruikt voor het desinfecteren van een oppervlak dat groter is dan 1/2 m2 

Gebruik stoomsterilisator (autoclaaf)  

 • De stroomsterilisator is geschikt voor het beoogde gebruik 
 • Let op! Verboden is het gebruik van: * kogel- of glaskorrelapparatuur * ultraviolet lichtapparatuur * heteluchtovens * snelkook- of hogedrukpannen * RIVM heeft geconstateerd dat deze apparaten onbetrouwbaar zijn voor dit gebruik 
 • De stroomsterilisator (autoclaaf) voldoet aan NEN-EN -13060
 • Laminaatzakjes zijn voorzien van indicatorstrips die verkleuren na sterilisatie en in de sterilisator 

Cosmetica 

 • Cosmeticaproducten zijn als volgt geëtiketteerd volgend het Warenwetbesluit Cosmetische producten : * gebruiksvoorschrift * waarschuwing (in nationale taal ) * lijst van ingrediënten * houdbaarheid * badgenummer , naam en adres leverancier * Raadpleeg voor meer informatie www.cosmetica.nl en www.isditproductveilig.nl  
 • Voldoe aan de REACH-wetgeving indien u cosmeticaproducten van buiten de EU importeert.

Kijk voor meer informatie op www.reachhelpdesk.nl  

Hulpmiddelen  

 • (Hand)doeken zijn: * glad (gebruik badstof alleen bij cosmetische voetverzorging en paraffine – voetverpakkingen) * wasbaar op 60°c, of * van papier (in houder) voor drogen handen na reiniging 
 • Watten voldoen aan het volgende: * hebben een katoen/viscose- verhouding van 50/50 * zijn vormvast (niet pluizend) 
 • Spatels zijn van roestvrijstaal of zijn voor eenmalig gebruik (wegwerp) 
 • Gaasjes zijn steriel verpakt 
 • De voettray is: * goed te reinigen en te desinfecteren * vloeistofdicht (bij nattechniek) * geschikt voor wegwerpinlegdoeken 
 • Voet ondersteunend of – corrigerende materialen voldoen aan het volgende: – technische specificaties: hardheid, duurzaamheid, slijpeigenschappen * hydrofiele eigenschappen: zweet absorberend, vermogen, zweetbestendig, slijtvast * (anti)bacteriële eigenschappen * weinig tot geen vluchtige stoffen (zoals tolueen in lijm) 
 • Specifiek: * hoge Shore waarde (hardheid) voor correctie (let op lichaamsgewicht); lage Shore waarde voor accommoderen (let op lichaamsgewicht * inlay mag schoenen niet wegglijden, piepen en/of kraken; kies de gewenste vorm: * 3D is volledig in model geslepen * 2D nog in model te slijpen * 1D plaatmateriaal, nog in vorm te snijden en in model te slijpen 

INRICHTING

Algemeen  

 • Pas de werkplek, de werkmethoden en de hulpmiddelen ergonomisch verantwoord aan de werkzame personen aan 
 • De werkplek is als volgt ergonomisch verantwoord: * aangepaste aan de lichaamsmaten * er is voldoende bewegingsruimte * materialen zijn binnen handbereik 
 • De inrichting is waar mogelijk toegankelijk voor rolstoel-, scootmobiel- en rollatorgebruikers: * geen drempels of indien dit niet mogelijks is RVS drempelplaten plaatsen bij de entree en andere ruimtes die toegankelijk moeten zijn * ruimte om te kunnen keren 
 • De werkplek is direct verlicht om schaduw te voorkomen 
 • De werkplek heeft een verlichtingsniveau van 800 lux 
 • De werkplek is zodanig ingericht, dat de ogen steeds zien wat de handen doen, waarbij de rechte houding gehandhaafd blijft 
 • Let bij herinrichting van werkplekken extra op arbeidsomstandigheden 
 • Bedrijfsruimten zijn goed te reinigen en te onderhouden 
 • De werkplek is veilig, toegankelijk en schoon 
 • Ruimtes zijn voldoende en stevig geconstrueerd en in goede staat van onderhoud 
 • Zet voorwerpen op de werkplek stabiel en stevig neer 
 • De werkplek heeft voldoende luchtvolume om veilig en gezond te kunnen werken. Houd rekening met ventilatievoorzieningen. Gebruik naast ruimteventilatie zondig bronafzuiging 
 • Richt de werkplek zo in dat er geen gevaar is voor fysieke belasting  
 • Zet arbeidsmiddelen veilig neer, zodat gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitten, brand en aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk wordt voorkomen 
 • Sla materialen veilig op in verband met gevaar van omvallen, diefstal, milieu -incidenten, ongevallen 
 • Bied iedere werknemer een rookvrije werkplek. De werkplek omvat mede: gang, pauzeruimte/kantine, lift, toilet, e.d. 
 • Beschik over een afsluitbare ruimte of kast om persoonlijke eigendommen op te bergen 
 • De prijslijst is goed zichtbaar voor de klant 
 • Verbandtrommel is duidelijk zichtbaar op ooghoogte in een wand klem aan de muur bevestigd, middels signalering snel te vinden 

Wacht- en publieksruimte 

 • Een wachtkamer is voorzien van zitgelegenheid, kapstok en paraplubak 
 • In de wachtkamer is een rek aanwezig met: * informatie over behandelingen * informatie over huidaandoeningen en preventie * bedrijfsfolder 
 • De publieksruimtes zijn overzichtelijk ingericht om de kans op criminaliteit en diefstal te verkleinen 

Behandelruimte  

 • In de behandelruimte is minimaal aanwezig: * behandelstoel met beensteun * werkstoel * pedicure werktafel of werkmeubel * (loep) lamp * handalcohol * wastafel * zeephouder * (houder met) wegwerphanddoekjes * (houder met) handschoenen * werkvoorraad en instrumenten * afvalemmer* mesjescontainer* freesmotor droog- of nattechniek * podograaf (blauwdrukraam) 
 • Ventilatie in de behandelruimte is 4x de ruimte inhoud per uur 
 • Iedere werkplek heeft een mesjescontainer binnen handbereik 
 • Voor het aanmeten van correctie-/steunzolen is in de behandelruimte aanwezig: * Podo baroscoop * passpiegel * houdingsplankjes * klantvoorlichting: wandplaten * anatomische voetmodellen * bekkenwaterpas (aluminium)* hielstandmeter (aluminium)* tibiastandmeter (aluminium) * voorvoet-achtervoetmeter (aluminium) * goniometer (kunststof) * siliconenmateriaal met verharder of katalysator * huidpotlood met reinigingswatjes * loodlijn * instrument ter bepaling van de schoenmaat * podograaf compleet met inkt, papier en aftekenpen * desinfectiemiddel voor het rubberdoek van de podograaf * eventueel emgmeter * eventueel steriometer (aluminium) 
 • De behandelruimte voor het gebruik van een laserapparaat voldoet aan: * goed afsluitbaar tijdens behandelingen * goed zichtbare instructie (op buitenkant deur) tot dragen van beschermingsbril bij betreden * vrij van spiegelende oppervlakken * beschikken over ventilatie en 4x de ruimte inhoud per uur in verband met de warmteafgifte van de apparatuur * geschikte brillen voor de gebruikte apparatuur zijn in voldoende mate aanwezig 
 • In de behandelkamer is het voldoende aanwezig: * dressboy of kleerhanger * stoel * schoenlepel 
 • De privacy van klanten is gewaarborgd doordat er geen zicht is vanuit andere ruimtes en door bezetmelding op de deur 

Werkruimte  

 • De inrichting van de werkruimte voor het maken van correctie-/steunzolen heeft : * werkkast met sorteervakjes * werkbank om 1m hoogte * schort * persoonlijke beschermingsmiddelen ( zoals mondneusmasker, beschermingsbril ,werkhandschoenen) * afsluitbare lijmhouder met kwast * werkmes * snijplank ( kunststof) * overleer-schaar  links-of rechtshandig *leer schaar links – of rechtshandig * plurimeter * Shore meter *diktemeter (taster tot op 0.5 mm nauwkeurig) *verlichting en ventilatie * lijmdamafzuiging met verwisselbare filter * glasplaatjes (voor schalmwerk) * schuurmachine op werkhoogte * apparaat om lijm te activeren * gladde werkvloer * indeling om plaatmateriaal in te delen naar specifieke eigenschappen * indeling om afdekmateriaal in te delen * afvalemmer met pedaalbediening , deksel en uitneembare wegwerpzakken * wastafel * zeephouder met speciale zeep om lijmresten te verwijderen * handdoekjes 
 • Ventilatie in de werkruimte is 4 x de ruimte – inhoud per uur 
 • De schuurmachine staat op een vlakke, stevige ondergrond met rondom voldoende ruimte voor gebruik en onderhoud 
 • Werkruimte is een aparte ruimte die niet in open verbinding staat met de overige ruimtes in verband met stof 

Pauzeruimte 

 • Er is een pauzeruimte beschikbaar. In een klein bedrijf hoeft dit geen aparte ruimte te zijn 
 • Ventilatie in de pauzeruimte is 2x de ruimte inhoud per uur 
 • De pauzeruimte is goed geventileerd en in de winter goed te verwarmen 
 • Sla geen gevaarlijke stoffen op in de pauzeruimte en beperk er de opslag van andere materialen 
 • In de pauzeruimte zijn minimaal aanwezig: * stoelen * tafel(s) * afvalemmer 

Kleedruimte 

 • Iedere werknemer beschikt over een plaats om kleding op te hangen 
 • Indien speciale werkkleding wordt gedragen, is een kleedruimte beschikbaar die voldoet aan de volgende eisen: * naar sekse gescheiden * voorzien van stoelen of banken * voldoende ruim * er wordt 1 x de ruimte-inhoud per uur geventileerd * afsluitbare kast voor opbergen van kleding 

Ruimte waarin gereinigd en gedesinfecteerd wordt 

 • Er is een aparte reinigings- en desinfectieruimte 
 • In de ruimte waarin gereinigd en gedesinfecteerd wordt, is minimaal het volgende aanwezig:
  • Aanrechtje met spoelbak(ken) *afvalemmer * container voor scherp afval * zeep in houder
  • Wegwerphanddoekjes in houder *handschoenen houder *reinigings- en desinfectiemiddelen * attributen om te reinigen en te desinfecteren * ventilatie is 4x de ruimte-inhoud per uur 

Sanitair

 • Toiletten voor werknemers: * zijn voldoende aanwezig * zijn naar sekse gescheiden * hebben in de nabijheid voldoende wastafels * bevinden zich bij de werkplek 
 • Het toilet is als volgt: * oppervlak ten minste 0.9 x 1.2 m * verlichting ten minste 100 lux * ventilatie 10 x de inhoud per uur * ronde hoeken van vloer naar wand * temperatuur ongeveer 20°c 
 • Er is een gehandicaptentoilet met de volgende aanvullende voorzieningen: * vloeroppervlak van ten minste 1.65×2.20m of 1.95×1.90m * ventilatie 10x de inhoud per uur * stevig aangebrachte wandbeugels *opklapbare steunen aan beiden kanten van de toiletpot * bediening licht, deur en water op 0.95 hoogte wastafel op 0.8 m hoogte 
 •  Bij de handenwasgelegenheid is minimaal het volgende aanwezig: * wasbak met kraan en stromend water * vloeibaar zeep in houder * materiaal om handen hygiënisch te drogen (papieren handdoeken, rolautomaten) * afvalemmer 

Oogdouche/oogspoelfles 

 • Op plaatsen waar met gevaarlijke (afval)stoffen wordt gewerkt, zijn goede oogbeschermingsmiddelen en een oogspoelvoorziening (oogdouche/oogspoelfles) aanwezig die: * voldoende snel bereikbaar is * eenvoudig bedienbaar is * zo nodig beide ogen voldoende lang kan spoelen * de ogen snel kan reinigen, zonder beschadiging 
 • De sproeikoppen van de oogdouche hebben beschermdoppen 
 • Controleer na installatie van de oogdouche minimaal 11.4 liter per minuut opbrengt (= maatbeker van 1 liter gevuld binnen 5 seconden 

Opslag(ruimte) 

 • Voorkom gevaar door het veilig opslaan van voorwerpen en stoffen 
 • Voorkom, door gescheiden opslag, nadelige milieugevolgen 
 • De opslagruimte voldoet aan het volgende: * heeft een constante temperatuur * is droog en vochtwerend * is voldoende geventileerd 
 • Er is een aparte ruimte of kast voor de opslag van verbruiksmiddelen en materialen 
 • Sla steriele en gedesinfecteerde materialen gescheiden op van niet-steriele en niet-gedesinfecteerde of vuile materialen, in een kast met een lage kans op besmetting van materialen 
 • Sla goederen en producten efficiënt op zodat minimaal gelopen en zo min mogelijk zwaar geteld hoeft te worden 

Opslag(ruimte) gevaarlijke (afval)stoffen 

 • Sla gevaarlijke stoffen, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, op in een aparte kast die afgesloten kan worden 
 • Sla gevaarlijke (afval)stoffen op volgens de instructie op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad 
 • Verpakkingseisen van gevaarlijke (afval)stoffen: * etiketten met daarop duidelijk de gevaarsaspecten * er kan niets uit de verpakking ontsnappen *verpakking kan niet worden aangetast *tegen normale behandeling bestand 
 • Hang een veiligheidsinstructie op bij de kast met gevaarlijke (afval)stoffen 
 • Houd gevaarlijke (afval)stoffen buiten bereik van kinderen 
 • Ruim gemorste gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk op, waar nodig met absorptie- of neutralisatiemiddel. Behandel het gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddel als gevaarlijk afval 

Kantoorruimte 

 • De aparte kantoorruimte voldoet aan het volgende: * er wordt 2x de ruimte -inhoud per uur geventileerd * temperatuursregeling 
 • De afmetingen van een werkplek voldoen aan de eisen uit NEN 1824: * breedte minimaal 1.8m * hoogte minimaal 2.4m * oppervlak minimaal 10m² 
 • In een kantoorruimte is minimaal het volgende aanwezig: * stoel * tafel (bij voorkeur geschikt voor kantoorwerk) * afvalemmer/prullenbak 

Installaties, energie en klimaat  

 • Elektrische installaties en apparaten (o.a. schakelaars, scheiders, leidingen en contactdozen) zijn veilig ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden 
 • Laat elektrische installaties aanleggen en inspecteren volgens NEN 1010
 • Elektriciteitskasten: * zijn afgesloten * de ruimte voor de kast is 2 m hoog en 0.7m breed 
 • Kabels/leidingen zijn as volgt: * goed bevestigd/ondersteund * vrij van trekken of wringen/ in goede staat/ zo mogelijk in kabelgoten 
 • Breng voldoende (toekomstig benodigde) wandcontactdozen aan om het gebruik van verlengsnoeren te beperken 
 • Gebruik de volgende gekeurde verlengsnoeren: * voorzien van randaarde * alleen tijdelijk *volledig afgerond *repareer beschadigde snoeren door inkorten 
 • Steek een geaarde stekker uitsluitend in een geaard stopcontact 
 • Gebruik bij een geaard stopcontact uitsluitend een geaard verlengsnoer 
 • De ultrasoon reiniger staat op een stevige en stabiele ondergrond en is aangesloten op een geaard stopcontact 
 • Voorkom of beperk het gevaar van vocht bij het werken met elektriciteit 
 • De temperatuur veroorzaakt op de werkplek geen schade aan de gezondheid. Houd rekening met de aard van de werkzaamheden en de fysieke belastingen 
 • Op de werkplek is voldoende schone lucht aanwezig 
 • De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 30-70% 
 • Er is een goede luchtverversing (voer minimaal 25m³ schone buitenlucht per persoon per uur aan en voer verontreinigde lucht direct naar buiten af). Voorkom het opnieuw inde e ruimte brengen van verontreinigde lucht
 • Houd de watertemperatuur in de leidingen en waterreservoirs boven de 60°c of beneden de 20°c ter voorkoming van de ontwikkeling van de legionella- bacterie 
 • Voorkom de uitgroei van de legionellabacterie door: * de waterleidingen na mengwatersystemen korter te laten zijn den 5m*een mengkraan vlak voor het tappunt te plaatsen (niet bij het warmwatertoestel) * een koud waterleiding die langere tijd niet gebruikt zal worden te voorzien van een aftapkraan *opwarming van water in koud waterleidingen (door welke bron dan ook) te voorkomen 
 • Pas energiebesparende maatregelen toe, zoals: * armaturen met hoog rendement * tijdschakelaars beweging-of lichtgevoelige sensoren *vervanging van gloeilampen door spaarlampen * benutting van buitenlampen door toepassing van luchtkoepels/kokers * aanpassing van de verlichting aan de werkzaamheden door schakelmogelijkheden * uitschakeling van de verlichting bij het verlaten van de ruimte 
 • Gebruik tijdschakelaars * Informeer bij het energiebedrijf voor een energieadvies op maat 
 • Wijs bij 5 of meer medewerkers een verantwoordelijke aan voor energiezaken 

Verlichting en ramen 

 • Werkruimten zijn voldoende verlicht, bij voorkeur met daglicht
 • Verlichting benadert zoveel mogelijk daglicht 
 • In gangen, trappenhuis, pauze-, was- en kleedruimte en toilet kan voldoende daglicht toetreden. Waar dit niet mogelijk is, wordt gezorgd voor voldoende kunstverlichting
 • De verlichting levert geen gevaar op bij bediening, plaatsing, onderhoud, reiniging en vervanging 
 • Rechtstreeks invallend zonlicht is af te schermen 
 • De kleur van de verlichting belemmert de waarneming van de veiligheidssignalering niet 
 • Met de algemene verlichting kan zonder overmatige inspanning worden waargenomen. Pas eventueel plaatselijke verlichting toe, waarbij verblinding of hinderlijke spiegelingen moet worden voorkomen. 
 • Voorkom dat (terrein- en reclame-) verlichting hinderlijk bij omwonenden naar binnen schijnt 
 • Ramen kunnen als noodverlichting dienen indien de werktijden overdag zijn, als bij het uitvallen van de normale verlichting de ruimte veilig en snel kan worden verlaten 
 • Ramen, bovenlicht- en ventilatievoorzieningen zijn veilig te gebruiken en te reinigen 

Drempels en vloeren 

 • Vloeren zijn als volgt: * in deugdelijk staat van onderhoud * eenvoudig schoon te maken * waar passend, voorzien van een goede waterafvoer via het oppervlak * gemaakt van ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal 
 • Vloeren en doorgangen zijn waar mogelijk vrij van oneffenheden 
 • Vloeren zijn zoveel mogelijk recht, vast, stabiel en stroef 
 • Verwijder een drempel als struikel gevaar ernstige gevolgen kan hebben 

Trappen  

 • Trappen hebben ten minste 1 leuning; indien breder dan 1.2m aan beide zijden een leuning 
 • Trappen zijn niet te steil (maximale verhouding 4 verticaal op 3 horizontaal) 
 • Traptreden zijn niet glad en hebben een antislipprofiel 

Wanden /muren 

 • Wanden zijn te reinigen en te onderhouden (bij voorkeur vlak en glad) 
 • Wanden zijn licht van kleur (geeft een hogere lichtopbrengst door lichtweerkaatsing) 
 • Transparante wanden zijn van veiligheidsmateriaal en duidelijk gemarkeerd 

Deuren 

 • Stem de plaats, het aantal en de afmeting van deuren af op het gebruik 
 • Breng op transparante (delen van) deuren op ooghoogte een markering aan 
 • Deuren zijn eenvoudig en direct te openen met het oog op noodsituaties. Geen dozen en andere obstakels plaatsen 
 • Nooduitgangen en deuren op het vluchttraject zijn eenvoudig en van binnenuit naar buiten toe te openen 
 • Deuren en doorgangen zijn breed genoeg, afhankelijk van de situatie en het aantal werknemers. Denk aan rolstoelgebruikers (doorgang minimaal 85 cm) 
 • Klapdeuren zijn transparant of voorzien van transparante delen 

ARBO-VOORZIENINGEN 

Medezeggenschap (OR/PVT) 

 • Regel de medezeggenschap van werknemers door het volgende: * (<10 werknemers) vrijwillig ingestelde PVT *(>9<50 werknemers) tweemaal per jaar een verplichte personeelsvergadering of een vrijwillig ingestelde PVT (verplicht wanneer de meerderheid van de werkzame personen daar om verzoekt) * (>49 werknemers) verplicht ingestelde OR 
 • De PVT (of OR) heeft instemmingsrecht over het volgende: * vaststellen van het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid *inrichting arbobeleid * werktijden en vakantieregeling 
 • De PVT (of OR) dient akkoord te gaan met het volgende: * ri&e en Plan van aanpak * aanstelling preventiemedewerker * keuze en contract arbodienst * verzuimregels * inschakeling bedrijfshulpverleners * frequentie van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (indien relevant) 
 • De PVT (of OR) heeft het recht om de ondernemer advies te geven bij beslissingen die belangrijke gevolgen hebben voor tenminste een kwart van de werknemers (bij reorganisatie, fusie of grote investering) 
 • PVT- (of OR) leden genieten ontslagbeschermingen ten aanzien van PVT-taken 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) 

 • Maak een Risico-inventarisatie van alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en derden. Neem systematisch alle ruimtes, arbeidsmiddelen, werkzaamheden en activiteiten door op mogelijke risico’s.
 • Gebruik de (digitale) Checklist behorend bij deze Code, om een ri&e te maken en voor een goed overzicht in de stand van zaken van uw overige bedrijfstechniek 
 • Ga na of alle risico’s uit het bedrijf in deze checklist zijn benoemd en vul zondig aan, denk hierbij aan het volgende: * arbeidsmiddelen en activiteiten die niet in de code worden genoemd *nieuwe situaties na verbouwing of verhuizing 
 • Bij activiteiten die niet tot deze code horen, is aanvullende inventarisatie van de risico’s ervan nodig. Raadpleeg betreffende branche ri&e of code 
 • Maak, na de inventarisatie, een evaluatie door inschatting van de risico’s. Leg de resultaten van de evaluatie vast in een plan van aan pak. Geef hierin aan welke maatregelen genomen moeten worden, wat de prioriteit is en binnen welke termijn uitvoering plaatsvindt. De digitale checklist bij deze code begeleidt u bij het doorlopen van deze stappen. Kijk bij het bepalen van de prioriteit naar: *aantal personen dat risico loopt * tijdsduur van deze activiteit * kans op een ongeval *mogelijk gevolgen * snelheid en gemak van voorzorgsmaatregelen 
 • Toets de ri&e als volgt: * minder dan 40 werknemersuren: geen toetsing nodig * minder dan 26werknemers: lichte toets door gecertificeerde Arbo deskundige of arbodienst, want de ri&e is door werkgevers en werknemers goedgekeurd * meer dan 25werknemers: toetsing door gecertificeerde Arbo deskundige of arbodienst 
 • Beoordeel de ri&e op actualiteit en pas de ri&e aan zo vaak als ervaringen, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, nieuwe activiteiten, verbouwingen of verhuizingen daartoe aanleiding geven, maar ten minste eenmaal per vijf jaar 
 • Elke werknemer kan kennisnemen van de ri&e 
 • Registreer van alcohol (kankerverwekkende stof) het volgende: * waarom het niet vervangen wordt * voor welke doeleinden het wordt gebruikt * welke maatregelen u treft *hoeveelheid alcohol op jaarbasis wordt gebruikt * hoeveel medewerkers ermee werken * 

Preventiemedewerker 

 • Benoem een interne preventiemedewerker(s) met als taken : *bewaken van arbobeleid * adviseren van en samenwerken met de werkgever en PVT  (of OR) *ondersteunen  bij opstellen ri&e  en Plan van aanpak  * signaleren van bedreiging voor veiligheid , gezondheid of welzijn van collega’s of klanten * aanspreekpunt en adviseur voor collega’s of klanten * aanspreekpunt en adviseur voor collega’s op gebied van veiligheid , gezondheid en welzijn  Als deze ondersteuning niet intern te organiseren is , wordt, mogelijk in combinatie met deskundige medewerkers , externe deskundigheid ingeschakeld 
 • De preventiemedewerker heeft deskundigheid over het volgende: * de ri&e en bijbehorende plan van aanpak * veiligheidsinstructies en bedrijfsnoodplan * mogelijk gevolgen van niet naleving van normen en veiligheidsinstructies * het omgaan met de risico’s in de onderneming, kan daarover adviseren en heeft indien nodig  toegang tot externe deskundigen 
 • In bedrijven met minder dan 26 medewerkers, mag de werkgever, als hij aan de eisen van deskundigheid voldoet, de taak van interne preventiemedewerker uitvoeren 
 • De preventiemedewerker: * is onafhankelijk * geniet ontslagbescherming voor preventietaken 

Voorlichting en toezicht 

 • Licht werkzame personen (ook stagiair(e)s en meewerkende gezinsleden) voor over het volgende: * het werk, de gevaren voor veiligheid, gezondheid, milieu en over maatregelen om deze gevaren te voorkomen of te beperken * interne Arboregels en voorschriften * gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen * gebruiksaanwijzingen van arbeidsmiddelen * veiligheidsinformatiebladen * veiligheidsinstructies over wat te doen bij ongeval of brand 
 • Actualiseer de Arbo – instructies bij wijzigingen in organisatie, taken en middelen 
 • Geef aan jongere werknemers, zwangere vrouwen, gehandicapten en ouderen extra voorlichting over de risico’s van de werkzaamheden 
 • Houd adequaat toezicht op jongere werknemers 
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte gesteld van het recht het werk te onderbreken in geval van gevaarlijke situaties 
 • Medewerkers krijgen voorlichting over de gevaren van beeldschermwerk 
 • Houd toezicht op de naleving van Arbo-instructies en voorschriften, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Werknemers zijn verplicht zich aan de Arbo voorschriften te houden.
 • Geef instructies over persoonlijke beschermingsmiddelen: *wanneer en hoe te gebruiken * wanneer uitgereikt * hoe lang te gebruiken *hoe te handelen bij vervanging * wijze van onderhoud *controle op gebruik 
 • Geef werknemers voorlichting en onderricht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de mogelijke maatregelen ter voorkoming of beperking ervan 

Bedrijfshulpverlening

 • Het bedrijf is voorbereid op calamiteiten over doeltreffende maatregelen voor EHBO, brandbestrijding, contacten met externe hulporganisaties en evacuatie van aanwezige personen, die op basis van de ri&e zijn genomen 
 • Beschik over een schriftelijk bedrijfsnoodplan dat u elke 3 jaar evalueert en zondig bijstelt, met het volgende: *alarmnummers externe hulpdiensten * plattegrond waarop vluchtwegen, brandblusmiddelen en eerste hulp voorzieningen staan * gegevens van de bedrijfshulpverlener(s) *instructies over hoe te handelen bij calamiteiten *jaarlijkse planning oefeningen en doornemen instructies 
 • Benoem één of meerdere bedrijfshulpverlener(s). Het aantal is afhankelijk van de specifieke risico’s, de grootte van het bedrijf en vervanging tijdens ziekte en vakantie. De werkgever kan zelf bedrijfshulpverlener zijn 
 • De bedrijfshulpverlener heeft een opleiding bedrijfshulpverlening (Een opleiding bedrijfshulpverlening bestaat ui een deel eerste hulp en een deel brandbestrijding. Een EHBO-diploma heeft veelal vrijstelling voor het deel eerste hulp.) 
 • De bedrijfshulpverlener heeft de volgende taken: * eerste hulp bij ongevallen * bestrijden van brand en beperken van de gevolgen van ongevallen * in nood alarmeren en evacueren van personen 
 • Bedrijfshulpverlening voldoet aan het volgende: * kan binnen enkele minuten na een ongeval of brand plaatsvinden * hang voldoende eenvoudige instructies op over wat te doen bij ongeval of brand * maak, indien nodig, afspraken met werkgevers in de nabije omgeving over gezamenlijke bedrijfshulpverlening en leg afspraken schriftelijk vast * is slecht één persoon aanwezig, dan bekijk hoe deze zich bij ongeval of brand snel in veiligheid kan stellen (bijv. met evacuatie-instructie) 
 • Een bedrijfshulpverlener voldoet aan het volgende: * is bij brand en ongeval altijd bereikbaar en inzetbaar * oefent en traint periodiek minimaal 8 uur per 2 jaar; eventueel door middel van een herhalingscursus bedrijfshulpverlening 
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening voldoet aan de specifieke bedrijfsomstandigheden 
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de wijze waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd 
 • Bedrijfshulpverleners werken bij de uitvoering van hun taken samen 
 • Op alle telefoons staan alarmnummers 
 • Informeer bij u brancheorganisatie naar een (herhalings-)cursus bedrijfshulpverlening
 • Houd eenmaal per jaar een ontruimingsoefening 
 • Zorg dat u bij het werken in instellingen en bedrijven het bedrijfsnoodplan en de afspraken over bedrijfshulpverlening kent 

Eerste hulp

 • Eerste hulp, algemeen: * waarschuw de bedrijfshulpverlener(s) * bel 112 bij een ernstig ongeval * blijf bij het slachtoffer tot deskundige hulp aanwezig is * vervoer/verplaats het slachtoffer alleen bij gevaar * vertel de arts over de verleende hulp * geef de arts de verpakking of het veiligheidsinformatieblad van de stof waarmee het slachtoffer in aanraking is gekomen (indien relevant)
 • Verleen eerste hulp bij oogletsel, veroorzaakt door chemische stoffen: * spoel het oog met de beschikbare oogspoelvoorziening * spoel minsten 15 minuten * til daarbij de oogleden beurtelings op * spoel ook de oogleden en wimpers * niet in het oog wrijven * dek zo nodig het oog af met een steriel gaasje * raadpleeg een arts 
 • Eerste hulp bij letsel aan de luchtwegen (inademen): * breng slachtoffer in de frisse lucht * raadpleeg een arts 
 • Verleen eerste hulp bij het morsen van gevaarlijke stoffen op de huid door: * de huid met water af te spoelen * eventuele kleding te verwijderen * bij huidirritatie een arts te raadplegen 
 • Eerste hulp bij snij- of schaafwonden : * handschoenen verwijderen (als het snij-of schaafwond bij behandelaar betreft) * handschoenen aantrekken (als het snij- of schaafwond bij de klant betreft) * een kleine wond eerst kort laten doorbloeden (vuil eruit) – wonde grondig uitspoelen met stromend water * wond droog deppen * wond desinfecteren * wond afplakken met pleister of steriel gaas * diepe wonden laten hechten * met handschoenen aan het instrument, waarmee wond is veroorzaakt en eventuele bebloede oppervlakken reinigen en desinfecteren 
 • Eerste hulp bij oogletsel waarbij een splinter in het oog doorgedrongen is: splinter niet verwijderen maar slachtoffer halfzittend of liggend plaatsen en arts bellen 
 • De verbandtrommel bevat ten minste het volgende : * 1 reddingsdeken * 1 assortiment wondpleister (minimaal 15strips) * 1 strip wondpleister , 100x 6 cm * 2 driekanten deken * 2 ideaal zwachtels 500x 6 cm * 1 ideaalzwachtel, 500x 8 cm *1 rol kleefpleister , 2.5 cm * 1 flesje desinfectans *3 paar handschoenen * 1 splinterpincet * 10 kompressen , ten minste 5 x 5 cm * 5 kompressen 10x 10 cm * 3 stuks kompressen niet verklevend , ten minste 7.5 x 7.5 cm * 1 goed werkende verbandschaar * 3 wondsnelverbanden 6 x 8 cm * 1 beademingsmasker ( of gelaatsdoekjes) * 2 elastische hydrofiel windsels 6 cm *2 elastische hydrofiel windsels 8 cm * 2 snelverbanden no. 1 of M * 2 snelverbanden no. 2 of G *2 rollen synthetische watten  * 6 veiligheidsspelden * 6 elastische verbandklemmetjes * stappenplan eerste hulp * inhoudsopgave 
 • Stuur het slachtoffer, na eerste hulp, onder begeleiding naar de huisarts voor advies en controle 

Brandpreventie en -bestrijding

 • Brandblusmiddelen zijn : * geschikt voor de omgeving : + poederblussers: groot blusvermogen , veroorzaken gevolgschade op machines en computer +           CO2-blussers : geschikt in omgeving met elektrische apparatuur en computer , niet op personen richten + sproeischuimblusser: geschikt voor vloeistofbrand (keuken) en vast stof (papier , hout , textiel) * minimaal 2 stuks (waarvan één draagbaar) per 200m² (vloer)oppervlakte, voor vloer kleiner dan 200m² voldoet 1 stuk * op maximaal 30m loopafstand te bereiken (15 m bij brandbare stoffen ) * goed bereikbaar (ook voor bezoekers) en direct te gebruiken * goed aangegeven door een bord of een rode veiligheidskleur 
 • Hang een brandblusmiddel bij volgende situaties: * opslag van gevaarlijke stoffen * brandgevaarlijke werkzaamheden * een nooduitgang (indien gewenst) 
 • Er is ten minste 1 blusdeken aanwezig 
 • Handel bij brand als volgt: * waarschuw de brandweer via 112 * sluit ramen en deuren * bedrijfshulpverlener bestrijdt op een verantwoorde wijze de brand * houd bij rookontwikkeling het hoofd laag *volg aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener * geef bijzonderheden door aan hulpverleners 
 • Impregneer gedrapeerde doeken, gordijnen, kerstversiering en andere decoratiemateriaal met een brandvertragend middel 
 • Vraag vrijblijvend advies aan de plaatselijke brandweer over brandpreventie in uw bedrijf 
 • Pas brandveilige materialen en constructies toe 

Evacuatie (nooduitgang en -verlichting) 

 • Elke werkplek is veilig en via de kortst mogelijke weg te verlaten 
 • Aantal, plaats en afmetingen van vluchtwegen en nooduitgangen zijn afgestemd afhankelijk van gebruik, uitrusting en afmetingen van de werkplek en het maximumaantal aanwezige personen 
 • Nooduitgangen zijn als volgt: * altijd en eenvoudig van binnenuit naar buiten toe te openen * aangegeven met veiligheidssignalering * voorzien van noodverlichting, indien ze slecht zichtbaar zijn * vrij van obstakels (zoals kasten, garderobe, apparatuur) * geen schuif- of draaideuren 
 • Reddings-/hulpmiddelen zijn duidelijk aangegeven met borden 
 • Een werkplek heeft noodverlichting als bij lichtuitval gevaar ontstaat 
 • Vanuit de werkruimte leiden 2 onafhankelijke vluchtroutes in tegengestelde richtingen naar een veilige plaats (bijv. een deur en een te openen raam) 
 • Nooduitgangen van publieksruimte zijn afgestemd op mindervaliden 
 • Een trappenhuis dat als vluchtroute dient, is brand en rookwerend gescheiden van de rest van het gebouw en de deuren zijn zelfsluitend 

Ongevallen en -registratie

 • Meld dodelijke ongevallen, blijvend letsel of ziekenhuisopname bij de Arbeidsinspectie 
 • Registreer aard en datum van gemelde ongevallen en ongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen 

Criminaliteitspreventie 

 • Maak procedures en instrueer en train medewerkers op het gebied van veiligheid, criminaliteit, agressief gedrag van klanten en overvallen. Van belang zijn: * een goede houding kan ongewenst gedrag van bezoekers voorkomen * een goede overzichtelijkheid van publieke ruimtes * het voorkomen van onveilige situaties tijdens openen en sluiten * een veilig geldtransport *beschrijf in procedures wat van medewerkers verwacht wordt bij een overval * toch een overval?  Bedenk dan: RAAK *rustig blijven * aanvaard bevelen (volg ze op) * afgeven van geld en goederen waar om gevraagd wordt * kijk goed en probeer een signalement op te nemen voor politie 
 • Neem ne een overval, ongeval, sterfgeval of geweld, contact op met slachtofferhulp detailhandel voor gratis professionele hulpverlening via telefoonnummer 0800-0801 of kijk op www.slachtofferhulpdetailhandel.nl  voor meer info 
 • Voorkom fraude met betaalterminals als volgt: * dagelijks de staat van het apparaat te controleren * kenmerk eventueel het apparaat zodat wijzigingen snel zichtbaar zijn (bijv. . doorstickers, stift of krassen )* bewegingsdetectoren en/of camera’s te installeren * updates te installeren 

Kijk voor meer info op www.currence.nl  

ONDERHOUD

Gebouw en ruimtes 

 • Controleer het gebouw jaarlijks op scheuren, kieren, staat van het schilderwerk en andere gebreken 
 • Herstel gebreken die gevaar kunnen opleveren zo snel mogelijk 
 • Houd het interieur van het gebouw goed schoon 
 • Hanteer een reinigingsschema 
 • Het sanitair wordt goed onderhouden en dagelijks schoongemaakt 

Installaties 

 • Laat de gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie ten minste eenmaal per vier jaar keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid en pleeg noodzakelijk onderhoud  
 • Sluit een onderhoudscontract af voor Cv-installatie met een erkende installateur  
 • Voorkom vervuiling en gezondheidsklachten door regelmatig onderhoud en reiniging van luchtverversingsvoorzieningen  
 • Laat periodiek onderhoud en inspecties aan elektrische installaties en apparaten uitvoeren volgens NEN 3140
 • Voer periodiek, volgens voorschrift leverancier, onderhoud uit aan de afzuiginstallatie van de schuurmachine  

EHBO en blusmiddel 

Controleer de inhoud van de verbrandtrommel ten minste eenmaal per half jaar. Vul verbruikte middelen zo spoedig mogelijk aan en neem houdbaarheid in acht  

 • Noteer in uw agenda de vervaldatum van de oogspoelfles en vervang deze voor of op de vervaldatum  
 • Spoel de oogdouche regelmatig (eenmaal per drie maanden) zorgvuldig door om het risico van uitgroei van micro-organismen te voorkomen  
 • Laat brandblusmiddel eenmaal per jaar (en na ieder gebruik) controleren door een erkend bedrijf (REOB), of een ten minste gelijkwaardige instelling  

Arbeidsmiddelen 

 • Hanteer een keurings-, onderhouds- en inspectieschema. Inspecteer alle arbeidsmiddelen ten minste eenmaal per jaar op deugdelijkheid, werking en veiligheidsvoorzieningen  
 • Voorkom gevaar door regelmatig onderhoud van apparaten en instrumenten  
 • Controleer apparaten en instrumenten voor gebruik en laat deze minimaal eenmaal per jaar deskundig keuren (in verband met verzekeringen, bedrijfszekerheid en veiligheid) en bewaar de keuringsdocumenten zorgvuldig  
 • Houd controles en keuringen bij in een onderhoudsboek. Registreer gebruik, houd bij door wie welke waarnemingen geconstateerd zijn  
 • Voer onderhoud, reparatie en reiniging slechts uit bij uitschakelde apparaten en instrumenten  
 • Reinig apparaten en instrumenten periodiek volgens gebruiksaanwijzing leverancier  
 • Verwijder geen waarschuwingslabel van de apparatuur  
 • Controleer en test de sterilisator volgens de gebruiksaanwijzing en laat volgend voorschrift, controle en onderhoud uitvoeren  
 • Voer periodiek, volgens gebruiksvoorschrift fabrikant/leverancier, onderhoud uit een de laafvermogende laser of low level laser  
 • Contactrollen van de schuurmachine worden volgens voorschrift van de leverancier periodiek schoongemaakt en afgevlakt  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 • Controleer tweemaal per jaar of persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en op orde zijn  

Documenten en computer

 • Organiseer uw archief zodat: * u documenten snel terug kunt vinden * u belangrijke documenten niet per ongeluk kunt vernietigen (oprichtingsakten, aandeelhoudersregister, jaarrekeningen) * u waardepapieren brand- en waterschadeveilig opbergt * u periodiek delen van uw archief opruimt en vernietigt  
 • Maak wekelijks een kopie van computerbestanden en bedrijfsadministratie (inclusief klantenadministratie) en bewaar deze op een brandveilige plaats  
 • Verricht ten minste halfjaarlijks onderhoud aan uw computer door fragmentatie en verwijdering van alle onnodige software en tijdelijke bestanden  
 • Bewaar informatie op een zodanige wijze dat onbevoegden er geen toegang toe hebben  
 • Beveilig uw digitale gegevens met: * fysieke beveiliging (camera’s, alarm, etc.) * digitale beveiliging (firewall, virusscanner, spamfilter en spyware filter) * opstellen van een internet-, e-mail-, en wachtwoordenbeleid *voeren van een toegangsbeleid tot vertrouwelijke informatie  
 • En bepaal wie verantwoordelijk is voor de bewaking van de digitale veiligheid. Voor meer info en een test, zie www.digibarometer.nl